Kopplingen mellan norra Polen och den nordiska triangeln i Östersjöstrategins handlingsplan

Motion 2009/10:T362 av Kerstin Haglö m.fl. (s)

av Kerstin Haglö m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den nödvändiga kopplingen mellan norra Polen och den nordiska triangeln i Östersjöstrategins handlingsplan.

Motivering

Tillsammans med övriga länder kring Östersjön ingår Sverige i en oerhört intressant och dynamisk del av Europa. Trots rådande finanskris har Polens BNP ökat under första halvåret 2009. EU:s medlemsländer anser Östersjöregionen så viktig för Europas utveckling att de gett Europeiska kommissionen i uppdrag att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för länderna runt Östersjön – European Union Strategy For The Baltic Sea Region, den så kallade Östersjöstrategin. Under det svenska ordförandeskapet kommer Europeiska rådet att anta Östersjöstrategin och dess handlingsplan. Strategin är mycket viktig och har stor betydelse för framtida satsningar inom ett flertal områden, inte minst inom transport- och infrastrukturområdet.

Tillväxten i Sverige är starkt kopplad till exportindustrin. Ökar den svenska exporten så ökar också antalet jobb i Sverige. En utvecklad handel ställer stora krav på en väl utbyggd och hållbar infrastruktur. Den växande marknaden i Polen går hand i hand med en förbättrad infrastruktur. Med EU:s stöd genomförs stora infrastruktursatsningar på andra sidan Östersjön. Den nord-sydliga transportkorridoren från hamnstäderna Gdynia och Gdansk i norra Polen är ett tydligt exempel på detta. Om svenska exportföretag ska få möjlighet att växa i den takt som efterfrågan på deras varor ökar på andra sidan Östersjön så måste den svenska infrastrukturen i nord-sydlig riktning förbättras. I Östersjöstrategins handlingsplan saknas dock kopplingen mellan den nordiska triangeln och den nord-sydliga transportkorridoren genom Polen.

Svenska exportföretag måste få möjlighet att växa i den takt som efterfrågan på deras varor ökar på andra sidan Östersjön, och på detta sätt skapas också fler jobb i Sverige. Nu finns förutsättningar att knyta samman Sverige med den växande marknaden på andra sidan Östersjön så att den polska tillväxten kan bli en del av den svenska.

Stockholm den 1 oktober 2009

Kerstin Haglö (s)

Jan Björkman (s)

Krister Örnfjäder (s)

Lars Wegendal (s)

Peter Jeppsson (s)

Thomas Strand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)