Kooperativ vindkraft och uttagsskatt

Motion 2012/13:Sk260 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (S)

av Johan Löfstrand och Louise Malmström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över frågan om uttagsskatt på kooperativ vindkraft.

Motivering

Vindkraftskooperativen är en av Sveriges nya folkrörelser med runt 20 000 medlemmar. Men de hade kunnat vara ännu fler om inte Skatteverket förra hösten hade beslutat att tolka in kooperativ vindkraft i lagen om uttagsskatt. Detta har en rad andra myndigheter och föreningar, till exempel Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen, varit mycket kritiska till.

Uttagsskatten innebär att vindkraftskooperativen ska betala runt 30 procent i skatt på skillnaden mellan marknadspriset och det lägre självkostnadspriset. Med detta finns det två problem. För det första utgår Skatteverket från att priset är rabatterat. För det andra tas det i beslutet ingen hänsyn till att andelsägarna har kapitalkostnader för sina investeringar.

Med Skatteverkets tolkning av lagstiftningen har det i praktiken blivit byggstopp i utbyggnaden av en kooperativt ägd vindkraft, vilket är mycket olyckligt sett från klimat- och miljösynpunkt. Lagstiftningen måste ses över och en lösning av frågan hittas.

Stockholm den 27 augusti 2012

Johan Löfstrand (S)

Louise Malmström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)