Kontinuerlig varumärkesvård, uppförandekod och goda kund- och medborgarrelationer för statliga bolag

Motion 2021/22:1600 av Per Åsling och Anne-Li Sjölund (båda C)

av Per Åsling och Anne-Li Sjölund (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till de statliga bolagen att inom organisationen kontinuerligt jobba med varumärkesvård, framtagande och uppföljning av uppförandekod och förtroendeskapande mot både kunder och medborgare generellt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska staten är en stor bolagsägare och totalt finns 46 hel- och delägda bolag, varav några är börsnoterade. Till detta ska tilläggas att bolagen tillsammans sysselsätter cirka 135 000 personer och värdet på den statliga bolagsportföljen beräknas till drygt 700 miljarder kronor. Intressant att notera är att bolagen lämnade en utdelning på cirka 21 miljarder kronor år 2020.

Målet är att bolagen ska vara värdeskapande men även förvaltas både aktivt och professionellt. Bolagens verksamheter påverkar människors vardag både direkt och indirekt, till exempel statens ägande av skog, där dialogen med medborgare är mycket viktig. Dessutom finns hållbarhetskriterier som bolagen jobbar med och som årligen ska presenteras för riksdag och regering. I regeringens årliga redogörelse för företag med statligt ägande går bland annat att läsa att den statliga bolagsportföljen är en stor och viktig del av Sveriges näringsliv och att de i och med detta ska vara goda exempel för andra företag. Vidare uttrycks det tydligt att bolag med statligt ägande ska agera föredömligt, med bland annat transparent arbete och samarbete i fokus. Självklart är vinstmålet viktigt, men bolagens varumärkesvård och kapacitet att föra dialog är också betydelsefullt och ska tas i beaktande och kontinuerligt genomsyra organisationen i praktiken. Inte minst för att skapa förtroende både internt och externt bland kunder och hos medborgarna.

Detta bör ges regeringen till känna.

Per Åsling (C)

Anne-Li Sjölund (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)