Kontanthantering

Motion 2018/19:2488 av Per Åsling (C)

av Per Åsling (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra förslagen i Riksbankskommitténs betänkande om kontanthantering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kontanterna håller på att försvinna i snabb takt. Det riskerar att klyva landet. Det är framför allt landsbygden som drabbas. Särskilt allvarligt är det när exempelvis småföretagare och personer som bor på orter utan väl fungerande digital infrastruktur drabbas. De riskerar att få åka långt för att hantera vanliga bankärenden eller vanliga betalärenden.

Fram till 2005 hade Riksbanken ansvaret för kontantförsörjningen. Det var ett ansvar som innebar att man skulle garantera att det fungerade över hela landet. Sedan ansvaret avreglerades har flera aktörer, både offentliga och privata, tagit på sig ett ansvar för kontanthanteringskedjan. Bankerna ansvarar i stort för den, men tyvärr tar inte alla banker ansvaret på allvar. Alla i samhället bör ha tillgång till grundläggande betaltjänster, och en minskad kontanthantering ska inte få begränsa möjligheten att välja hur man vill hantera sin ekonomi.

Av det riksdagsbundna målet för kontanthantering framgår med all önskvärd tydlighet att det statliga åtagandet omfattar de orter och bygder där behoven inte tillgodoses på annat sätt än av marknaden. Här är det ett åtagande som är mycket tydligt och som måste innebära att alla har möjlighet att hantera sin ekonomi på valfritt sätt över hela landet, med andra ord oavsett var man bor. Det måste gälla privatpersoner, företag, föreningar och därmed också civilsamhället, som ska ha goda möjligheter att göra uttag och insättningar av kontanter hos kreditinstitut, hos betaltjänsteleverantörer eller på annat sätt. Det är statens ansvar att dessa tjänster fungerar på alla områden i alla bygder där marknaden inte tillgodoser det.

Det är klart att det är viktigt att följa upp vad som har gjorts från samhällets sida. Post- och telestyrelsen har här ett speciellt ansvar. Post- och telestyrelsen samarbetar också med länsstyrelserna, och i den årliga uppföljningsrapporten konstaterar länsstyrelserna samstämmigt att detta inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det motsvarar inte de krav som man kan ställa på samhällets betalfunktioner.

I juni 2018 överlämnade en enig Riksbankskommitté betänkandet Tryggad tillgång till kontanter där det konstateras att bankerna har ett särskilt ansvar för tillgången till kontanttjänster i samhället. Bland annat föreslår kommittén att vissa svenska bankaktie­bolag och filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dem i hela Sverige. Vidare menar kommittén att det även finns behov för privatpersoner av att kunna sätta in kontanter på bankkonto och att det därför är viktigt att insättningsmöjligheter för privatpersoner upprätthålls av bankerna.

Mot bakgrund av enigheten i kommittén och konkretionsgraden i förslagen som lämnas bör en proposition baserad på betänkandet skyndsamt vara möjlig att överlämna till riksdagen. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)