Kontaktdagar i skolan

Motion 1999/2000:Sf274 av Helena Frisk och Ann-Kristine Johansson (s)

av Helena Frisk och Ann-Kristine Johansson (s)
De så kallade kontaktdagarna, som gav föräldrarna möjlighet
att mot ersättning från socialförsäkringarna följa sina barns
barnomsorg och skolgång, togs bort under förra
mandatperioden som ett led i det ekonomiska
saneringsarbetet. Nu ser den ekonomiska situationen
annorlunda ut, och vi anser att frågan om kontakt mellan
föräldrar och barns verksamhet i barnomsorg och skola är av
så hög prioritet att det är viktigt att följa upp erfarenheterna
av att kontaktdagarna försvunnit.
Det finns skäl att inför kommande prioriteringsdiskussioner överväga om
det finns utrymme att återinföra kontaktdagarna. Detta är särskilt viktigt ur
en fördelningspolitisk synvinkel. En analys av effekterna av de försvunna
kontaktdagarna bör därför göras och det bör särskilt studeras om det är
familjer med låga inkomster som fått det särskilt svårt att följa sina barns
barnomsorg och skolgång sedan kontaktdagarna försvunnit.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en analys av effekterna av att kontaktdagarna
försvunnit.

Stockholm den 28 september 1999
Helena Frisk (s)
Ann-Kristine Johansson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)