Konsthögskola vid universitetet i Lund

Motion 1990/91:Ub547 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)
Statliga konsthögskolor och designhögskolor finns i
Stockholm, Göteborg och Umeå. I södra Sverige saknas
däremot högre statlig utbildning i konst och design.
Lunds universitet och de mindre och medelstora
högskolorna i regionen svarar för ett rikt varierat utbud av
högre utbildning och forskning. Det konstnärliga området
är dock starkt eftersatt.
En statlig utredning föreslog redan l970 att en
konsthögskola skulle knytas till universitetet i Lund. Detta
förslag kom dock inte att förverkligas.
På uppdrag av universitetet i Lund har en arbetsgrupp
utarbetat ett nytt förslag som i universitetets
anslagsframställning getts hög prioritet. I UHÄ:s regi har
detta förslag remissbehandlats och tillstyrkts av
remissinstanserna, vilka innefattar de nuvarande
konsthögskolorna. Trots detta positiva mottagande har
förslaget inte förts vidare av UHÄ och återfinns inte heller
i årets budgetproposition.
Vi anser detta mycket beklagligt. Det är enligt vår
mening en stor brist att den folkrika södra regionen saknar
en konsthögskola. En sådan högskola skulle ha mycket stor
betydelse för utbildningen och den kulturella verksamheten
i regionen.
Antalet sökande till de befintliga konsthögskolorna är
mycket högt, och endast ett ringa antal av de sökande kan
beredas plats. Behovet av nya utbildningsplatser är således
stort.
Eftersom det inte finns någon högskola i södra Sverige
har många konststuderande under årens lopp sökt till
konstakademien i Köpenhamn och en del har kunnat
genomgå utbildning där. Numera är dock även den
möjligheten praktiskt taget stängd. Konsthögskolan i
Köpenhamn är Danmarks enda och antalet utländska
sökande har varit mycket stort. Detta har lett till att man nu
infört en hård begränsning. Det innebär att det blir mycket
svårt framöver för någon från södra Sverige att bli antagen.
Det är således av många olika skäl angeläget att södra
Sverige får en egen konsthögskola. De allmänna
förutsättningarna för en sådan högskola är också mycket
goda.
Således har Lund och Malmö ett verksamt och rikt
differentierat konstliv med förnämliga konsthallar,
konstmuseer och en omfattande och kvalificerad
galleriverksamhet. Den konstvetenskapliga institutionen
vid universitetet har ett brett utbildnings- och
forskningsprogram. En unik resurs är Arkiv för dekorativ
konst med omfattande samlingar av skisser och utkast.
Utbildningen i arkitektur har samarbete med konstnärer
inom såväl grundutbildning som forskning. I Malmö finns
de till universitetet knutna musik- och teaterhögskolorna
med möjligheter till givande kopplingar med konstområdet.
Behovet av en ny konsthögskola är således stort och det
finns ett utarbetat förslag om inrättande av en
konsthögskola med anknytning till universitetet i Lund. Vi
anser att detta förslag bör genomföras så snart som möjligt.
Riksdagen bör hos regeringen begära initiativ i denna fråga.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag om inrättandet
av en konsthögskola med anknytning till Lunds universitet
i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 22 januari l991

Bertil Fiskesjö (c)

Ulla Tillander (c)

Håkan Hansson (c)

Ingbritt Irhammar (c)

Karl Erik Olsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)