Könsstympning av flickor

Motion 2005/06:So449 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en skärpning av lagen (1982:316) om skydd mot könsstympning av flickor enligt vad i motionen anförs.

Bakgrund

Trots förbud förekommer fortfarande könsstympning av flickor i Sverige. Själva ingreppet sker utomlands, men de som förmedlar kontakten finns här i landet. Det är unga flickor det rör sig om, och det är uppenbart att lagen inte fungerar som det är tänkt, då ingen har fällts för brottet. Därför bör regeringen se över hur lagen (1982:316) om förbud mot könsstympning tillämpas i praktiken samt om lagen bör skärpas. Det är uppenbart att de lagar vi har i dag inte skyddar flickorna i tillräckligt hög grad. Regeringen bör därför återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att lagen om skydd mot könsstympning av flickor skärps. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)