Könsstympning av flickor

Motion 2004/05:So441 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpning av tillämpningen av lagen till skydd mot könsstympning av flickor.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upprättande av en handlingsplan för att skydda de flickor som riskerar att utsättas för könsstympning.

Bakgrund

I TV har det för inte så länge sedan visats att könsstympning av flickor förekommer i Sverige. Själva ingreppet sker utomlands, men de som förmedlar kontakten finns i Sverige. Det är unga flickor det rör sig om, och det är
uppen­bart att lagen inte fungerar som det är tänkt, då ingen har fällts för sådant brott.

Någonting måste göras för att skärpa tillämpningen av lagen så att de socia­la myndigheterna verkligen följer den. Det måste också till en handlingsplan för att kunna skydda de flickor som riskerar att utsättas för könsstympning. Det är uppenbart att de lagar vi har i dag inte skyddar flickorna i tillräckligt hög grad. En handlingsplan skulle kunna vara ett stöd för dem som arbetar inom de sociala myndigheterna. Min mening är att regeringen skall lägga fram förslag på hur tillämpningen av lagen till skydd mot könsstympning av flickor kan skärpas och att en handlingsplan mot könsstympning av flickor upprättas.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2004

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)