Könsneutral äktenskapsbalk

Motion 2007/08:C398 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen senast den 18 mars 2008 lägger fram förslag om en könsneutral äktenskapsbalk i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är övertygade om alla människors lika värde och rätt. Denna princip fastslås i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som uttalar i artikel 1 att ”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter”.

Äktenskapet är ett sätt för två människor att befästa den kärlek som de känner för varandra. Att ingå äktenskap är en viktig akt för många människor i vårt samhälle. Vi driver en politik för sexuellt likaberättigande. Människor ska få välja hur de vill leva med sin partner utan att riskera diskriminering och utanförskap. Var och en ska ses som individ med rätt att utvecklas på egna villkor och samtidigt rätt att ingå i en arbets- och samhällsgemenskap på lika villkor tillsammans med andra. Därför har vi inkluderat sexuell läggning i lagen om hets mot folkgrupp, gett homosexuella par möjlighet att registrera sitt partnerskap, undanröjt hindren för samkönade par att prövas som adoptivföräldrar och gett möjlighet till assisterad befruktning för lesbiska par. Vi vill tillsammans fortsätta arbetet för sexuellt likaberättigande.

Därför tar vi nu ett gemensamt initiativ för att göra slut på långbänken som drabbat frågan om en könsneutral äktenskapsbalk. Vi föreslår en ändrad lagstiftning. Äktenskapets juridik ska ge alla samma rättigheter, oavsett sexuell läggning. Svensk lagstiftning ska behandla alla lika.

Den Socialdemokratiska regeringen, i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tillsatte under 2005 en särskild utredare för att utreda hur äktenskap ska kunna ingås av par av samma kön och om trossamfunden ska ha behörighet att företräda det allmänna vid ingående av äktenskap eller om äktenskapet enbart ska kunna ingås civilt. Regeringen anförde att om slutsatsen blir att äktenskap ska kunna ingås av par av samma kön bör detta också innebära att som princip detsamma ska gälla för dessa äktenskap som för äktenskap mellan personer av olika kön. Nyligen kom ensamutredaren Hans Regnér med sitt utredningsförslag där det föreslås hur en ny lagstiftning kan formuleras. Sedan dess har tyvärr arbetet med en ny lag stannat upp, detta trots att en klar blocköverskridande majoritet i riksdagen är för principen om könsneutralt äktenskap. Regeringen tiger still och har förlängt remisstiden i omgångar, och historien riskerar att upprepa sig. Kristdemokraterna har tydligt sagt att man kommer att stoppa förslaget.

Registrerat partnerskap ger i dag i stort sett samma rättsverkningar som ett heterosexuellt äktenskap. Vi anser det inte motiverat att ha två parallella lagar som ger samma rättsverkningar. Det är därför dags att införa ett jämlikt äktenskap – lika för alla. Nuvarande lagstiftning ger alla de barn som lever med föräldrar i samkönade förhållanden en signal att deras föräldrar är så annorlunda att de omfattas av en särskild lagstiftning. Alla barn har rätt till trygga uppväxtförhållanden och till föräldrar som omfattas av en lagstiftning som omfattar alla, oavsett sexuell läggning. Länder som Spanien, Nederländerna, Sydafrika, Kanada och Belgien har redan gått före.

Vi kan inte se något bärande skäl till varför ett homosexuellt par skulle vägras ingå äktenskap. Detsamma bör alltså gälla för äktenskap som ingås av par av samma kön som för par av olika kön. Vi vill undanröja de sista resterna av särlagstiftningen. Äktenskapsbalken måste göras könsneutral. Därför begär vi att regeringen senast den 18 mars 2008 lägger fram förslag om en könsneutral äktenskapsbalk.

Stockholm den 5 oktober 2007

Mona Sahlin (s)

Lars Ohly (v)

Peter Eriksson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)