Konkurslagstiftningen

Motion 1993/94:L319 av Karin Starrin och Kjell Ericsson (c)

av Karin Starrin och Kjell Ericsson (c)
Det finns ca 570 000 företag i Sverige. Företag med färre
än 200 anställda svarar för 2/3 av sysselsättningen inom den
privata sektorn. Det är inom denna grupp som ekonomiskt
tillväxt ska åstadkommas. För att skapa tillväxtmöjligheter
i småföretagen så måste man ha rättvisa förutsättningar att
konkurrera, inte minst mellan företag i samma bransch.
Särskilt vid konkurser uppstår ett antal
konkurrenssnedvridande situationer som måste rättas till.
Den prioriteringsordning som gäller med skatter och
banklån före leverantörsskulder försätter många
småföretag i knipa.
Under 1992 försattes 21 200 företag i konkurs. Många
små företag råkar ut för stora kundförluster och många
stabila företag har tvingats till konkurs just p g a att kunder
gått i konkurs. Det tydligaste exemplet är byggherren som
anlitar ett byggföretag som tar på sig totalentreprenad och
som i sin tur anlitar företag som underentreprenörer och
underleverantörer. När byggföretaget går i konkurs drar det
med sig såväl underentreprenörer som leverantörer.
En annan prioriteringsordning än den som nu gäller
måste förordas där leverantörsskulder kommer före skatter.
Mervärdeskatt på delbetalningar
En entreprenör i byggbranschen får oftast delbetalningar
på en entreprenad eftersom arbetena sträcker sig över en
lång tid. Dessa delbetalningar är inte momsbelagda om det
inte angivits i avtalet mellan beställare och entreprenör.
Konsekvensen kan bli att entreprenörer som fakturerar
delbetalningar till en beställare som går i konkurs förlorar
både resten av entreprenaden och också mervärdeskatten
på intjänta belopp. Detta eftersom entreprenören vid en
sådan situation måste redovisa moms på erhållen a conto-
likvid. Därför bör alla delbetalningar vara momsbelagda
enligt lag.
Lönegaranti i konkursföretag
När ett företag har gått i konkurs så skyddas de anställda
genom att de får uppbära lönegaranti. Denna ersättning är
till för att de anställda inte helt plötsligt ska stå utan
inkomst. När konkurs är ett faktum måste de anställda
anmäla sig som arbetslösa och ställa sig till
arbetsmarknadens förfogande. Lönegarantitiden måste
användas till att söka nya arbeten.
Så fort de anställda får nytt jobb, oavsett om det är
anställning i ett rekonstruerat konkursföretag eller helt nytt
måste lönegarantin upphöra.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om prioriteringsordning vid
konkurs,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om a conto-betalningar vid
entreprenader,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om anställdas rätt till lönegaranti.

Stockholm den 25 januari 1994

Karin Starrin (c)

Kjell Ericsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)