Konkurrensneutralitet inom vård och omsorg

Motion 1993/94:Sk618 av Kent Olsson m.fl. (m)

av Kent Olsson m.fl. (m)
En viktig förutsättning för konkurrens är att villkoren för
dem som konkurrerar är lika. Inom sjukvården måste i dag
en privat husläkare betala moms på utrustning och material
som han köper. Detsamma gäller också vissa tjänster som
leasing av utrustning, telefon m.m. De landstingsanställda
husläkarna betalar inte någon moms på dessa utgifter, då
landstingen får moms återbetald. Detta innebär att
konkurrensen är snedvriden och inte sker på lika villkor.
Liknande förhållanden gäller för övrigt privata alternativ
inom sjukvård, barnomsorg m.m. Denna typ av
konkurrensbegränsningar mellan privata alternativ och
offentlig vård och omsorg måste snarast försvinna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om konkurrens på lika villkor inom
vård och omsorg.

Stockholm den 21 januari 1994

Kent Olsson (m)

Inger René (m)

Stig Grauers (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)