Konkurrenskraftsmål

Motion 2015/16:3045 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C)

av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett konkurrenskraftsmål och ett konkurrenskraftsindex som mäter konkurrenskraften på alla relevanta områden, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att säkerställa svensk konkurrenskraft på en allt mer globaliserad marknad är avgörande för jobb och tillväxt framöver. Inte minst i småorts-Sverige och på landsbygden. Om inte industrin kan konkurrera på den internationella arenan försvinner mer än två tredjedelar av svensk export och därmed betydande delar av våra skatteintäkter till välfärden. Därför bör regeringen införa ett konkurrenskraftsmål och ett konkurrenskraftsindex som mäter konkurrenskraften på alla relevanta områden. Målet böra vara att öka svensk konkurrenskraft och attrahera investeringar här i Sverige.

Industrin sysselsätter idag runt en miljon personer i och runt sina verksamheter i Sverige. Skogs-, stål- och gruvindustrin är de branscher som genererar flest jobb utanför den egna verksamheten. För varje industrijobb i dessa branscher skapas nästan 3 jobb totalt. Industrin står för merparten av den svenska exporten, 77 procent. Dessutom bidrar industrin med huvuddelen av den forskning och utveckling som sker i näringslivet.

Ett vanligt antagande är att rika länder som Sverige har begränsad förmåga att växa genom ny tillverkning, eftersom konkurrensen från länder med lägre lönenivåer är för svår att möta. Ett annat vanligt antagande är att den långsiktiga tillväxtpotentialen alltmer finns i tjänster snarare än i industrin. Men tjänstesektor och tillverkningsindustri flyter allt mer samman. Konkurrenskraft och innovationer skapas som ett resultat av integrationen mellan tjänster och produkter.

Detta medverkar till återindustrialisering. Företag som tidigare har flyttat ut sin produktion till utvecklingsländer har börjat vända hem. Internationella trender pekar på att Sverige har goda möjligheter att växa genom industriell utveckling, givet att politiken skapar rätt förutsättningar.

Framtidens industrijobb utvecklas i de länder som erbjuder det bästa näringsklimatet. Faktorer som energipriser, skatter, kvaliteten på infrastrukturen, satsning på forskning, utformningen av regelverk och kompetensförsörjning spelar alla centrala roller. Världens behov av resurseffektivitet och klimatsmart produktion och produktutveckling kommer också att påverka konkurrensförmågan. Här ligger Sverige bra till, särskilt inom produktutveckling och resurseffektivitet. Men svenska miljömål måste balanseras med ett konkurrenskraftsmål för att inte industrin och produktionen ska flytta till länder med lägre miljöambitioner i det kortare perspektivet.

Om rätt förutsättningar skapas kan industrin fortsätta att spela en avgörande roll för tillväxt, sysselsättning och klimatsmarta produkter. Därför behöver Sverige en industripolitik på topp.

Inför ett konkurrenskraftsmål

Ett konkurrenskraftsmål kan utgå från ett konkurrenskraftsindex som skapas och väger in alla de faktorer som påverkar konkurrenskraften, både kostnader och strukturella förutsättningar. Målet bör formuleras så att konkurrenskraftsindex ska vara minst oförändrat eller förbättrat av varje föreslagen reform. Faktorer som tillgång till kunskap och kompetens, politisk stabilitet, stabil och förutsägbar energiförsörjning, fungerande infrastruktur och myndigheternas handläggningstider av tillståndsärenden och liknande saker hamnar högt upp på listan när investeringsbeslut ska fattas.

Ett konkurrenskraftsmål bli ett verktyg för regering och riksdag när nya beslut fattas. Genom att följa ett index liksom det OECD eller World Economic Forum använder för att mäta konkurrenskraft och innovationsförmåga kan målet vara styrande för om en reform ska införas. Allt för att långsiktigt stärka och skydda svenska företags konkurrenskraft.

Sverige har en stolt industrihistoria och är världsledande på flera områden. Men de svenska konkurrensvillkoren måste hänga med i utvecklingen och säkerställa att goda arbetsförhållanden med goda villkor, högt tekniskt kunnande och försörjningsmöjligheterna i hela landet stärks.

Svensk välfärd bygger på export. En export som i stor utsträckning skapas av basindustrin utanför våra större städer. Ett konkurrenskraftsmål är ett verktyg för att säkra framtida jobb och välfärd, samtidigt som vår industri bidrar till minskade utsläpp av koldioxid.

Anders Ahlgren (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)