Konkurrenskraftig elproduktion för industrin

Motion 2010/11:N270 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)

av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringar i konkurrenskraftig elproduktion.

Motivering

Sveriges ekonomiska välstånd och tillväxt bygger till stor del på att vi utnyttjar teknikens landvinningar och på att tekniken hela tiden utvecklas. Men för att detta ska göras möjligt behövs idag stora investeringar i konkurrenskraftig elproduktion som utvecklad vattenkraft vid sidan av komplement som vindkraft. En mer avancerad industri med högre förädlingsvärde innebär i många fall också att det krävs mycket el. Den svenska energipolitiken måste ta hänsyn till tillgången till billig energi för fortsatt industriell utveckling och tillväxt.

En god och säker tillgång till billig energi är en förutsättning för den svenska industrins konkurrenskraft och därmed också för vår fortsatta tillväxt. Flertalet prognoser om elförsörjning pekar mot att ny elproduktionskapacitet kommer att behövas i Sverige. Men idag har den tunga industrin i våra huvudsakliga konkurrentländer Kanada, Sydafrika och Australien lägre elpriser än den svenska. Detta försämrar den svenska konkurrenskraften.

Ytterst sett är det regelverket och marknadens signaler som måste skapa ett klimat som inbjuder till att ersättnings- och nyinvesteringar uppstår. Investeringar i ny elproduktionskapacitet är i allmänhet kapitalintensiva samtidigt som ledtiderna för beslut är långa. Förändringar när det gäller konkurrenstryck samt villkor för skatter och tillståndsgivning påverkar företagens situation och kostnader, och blir därmed avgörande för beslut att investera eller ej.

Den energipolitik som idag bedrivs i Sverige går dock stick i stäv med detta genom att den med politiska styrmedel hindrar långsiktighet och nytänkande. Detta gynnar inte tillväxten.

Traditionellt sett har Sveriges relativt utsatta geografiska läge med långa avstånd som kräver transporter vägts upp av Sveriges historiskt låga elpriser och goda tillgång till råvaror. Ska detta vara en konkurrensfördel även i framtiden måste staten ge tydliga signaler i energipolitiken och garantera långsiktiga villkor. Risken finns att den tunga industrin, med dess hundratusentals direkta och indirekta arbetstillfällen, börjar lämna landet och flera av de industriella nyinvesteringar som tidigare var självklara att göra i Sverige hamnar utomlands. Därmed riskeras också arbetstillfällen i hela Sverige, vilket inte bara är en tragedi för de drabbade utan på sikt också är ett hot mot den svenska välfärden.

Framtidstron hos industrin i Sverige skulle öka om långsiktighet och stabila villkor för energikostnaderna fick vara ledord i energi- och skattepolitiken.

Stockholm den 21 oktober 2010

Kurt Kvarnström (S)

Peter Hultqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)