Komplettering av Västkustbanan

Motion 2009/10:T441 av Marie Weibull Kornias (m)

av Marie Weibull Kornias (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Banverket i uppdrag att utreda frågan om en tunnel på sträckan Maria station och Knutpunkten.

Motivering

Helsingborg är en av de större städerna längs Västkustbanan, som löper mellan Göteborg och Lund. Sträckan mellan Maria station och Knutpunkten – en sträcka på cirka 3,3 kilometer – är idag en av få sträckor längs Västkustbanan som fortfarande inte är utbyggd till dubbelspår. Kapaciteten på banan är maximalt utnyttjad och Skånetrafiken och Banverket har gjort bedömningen att en utbyggnad till dubbelspår samt en fullständig ombyggnad av Maria station är nödvändig för att kunna trafikera sträckan på ett önskvärt sätt. En utbyggnad till dubbelspår i nuvarande spårläge genom Pålsjö skog är inte ett bra alternativ då banstandarden även efter en sådan ombyggnad, skulle bli väsentligt lägre än på Västkustbanan i övrigt.

Stor kapacitetsbrist råder exempelvis på enkelspårsträckan Ängelholm–Helsingborg och det är av största vikt att utbyggnaden av denna sträcka inte skjuts på framtiden. Regeringen bör ge Banverket i uppdrag att tillsätta en utredning för att få till stånd en tunnel på sträckningen mellan Maria station och Knutpunkten. För att uppnå den fulla tidsvinsten bör tunnelbygget ske samtidigt som sträckan Ängelholm–Maria station byggs för att Västkustbanan ska bli komplett med dubbelspår.

Målet för Västkustbanan är dubbelspår för gods- och persontrafik på hela sträckan Oslo–Malmö–Köpenhamn. Denna sträcka utgör en del av den nordiska triangeln och är utsedd av EU till Trans-European Transport Networks, ett så kallat TEN-T-stråk.

Sydvästra Sverige är en framtidsregion med hög tillväxt och bra utveckling. Tillsammans lever över en tredjedel av Sveriges invånare i Skåne, Halland och Västra Götaland. Såväl godstrafiken som pendlingen är beroende av en väl fungerande och utbyggd järnväg. Sträckan avlastar en av våra viktigaste vägar, E6, som trafikeras hårt, inte minst av godstransporter. För arbetsmarknaden och näringslivet i vår del av Sverige är ett färdigställande av Västkustbanan av stor vikt då en stor del av den nationella transittrafiken går genom vår region på sin färd norr- eller söderut.

I en tid då klimat- och miljöfrågan är mer aktuell än någonsin, är det dessutom av stor vikt att vi gör järnvägen till ett alternativ till välbundna transporter. Detta har en stor betydelse för tids- och miljövinster, samt för att uppnå målen för miljökvalitet och regional utvecklingspolitik. Genom att göra det möjligt för arbetspendlare att välja tåget istället för bilen och för transportnäringen att välja godståg istället för lastbilar tar vi ett nödvändigt miljöansvar. Därför bör vi se över förutsättningarna för färdigställandet av dubbelspår på hela Västkustbanan.

Stockholm den 1 oktober 2009

Marie Weibull Kornias (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)