Kompletterande TV-producentutbildning

Motion 1996/97:Ub413 av Agneta Ringman m.fl. (s)

av Agneta Ringman m.fl. (s)
Vi står inför en medierevolution med drastiska utmaningar
för TV-branschen som följd: ny teknik, nya
produktionsformer och nya distributionsformer. TV-mediets
plats och funktion hos konsumenten/publiken kommer att
förändras.
När konkurrensen tätnar blir behovet av välutbildade TV-producenter allt
större. TV-kanalerna kommer att efterfråga producentutbildning vars mål är
så vittgående att alla krav som ställs på en TV-producent inte kan ställas på
en och samma person. Detta enligt en nyligen genomförd utredning gjord av
rektor vid Dramatiska institutet. Slutsatsen är att TV-producentutbildningen
måste ha flera inriktningar och att den måste differentieras och
individualiseras.
Vi föreslår därför ett komplement och en möjlig variant till det förslag som
presenteras i budgetpropositionen, utgiftsområde 16, om mediautbildning.
Vid Högskolan i Kalmar ges f n ett treårigt program för mediaproduktion
med möjlighet till etappavgång efter två år. Det tredje året har inriktningen
journalistik i radio och TV. De två första åren är mer brett
produktionsinriktade. En ny inriktning kan enkelt adderas, nämligen en för
blivande TV-producenter.
Det finns många fördelar med en komplettering genom att utöka verksam-
heten vid Institutionen för medieutbildning med en TV-producentinriktning:
  Det väl etablerade samarbetet med Sveriges Television utvecklas,
  Spetskompetens inom management och ledarskap vid högskolans
institution för samhällsvetenskap engageras.
  Institutionens väl etablerade samarbete med medieutbildade högskolor i
Europa skapar många möjligheter, inte minst genom medlemskap i
"Gutenberg network" och Socratesprojektet "Digital Journalism".
  Möjligheterna till samarbete och erfarenhetsutbyte med FOJO
(fortbildning av journalister) som ligger i Kalmar.
  Grunden läggs för en kritisk debatt om mediernas framtida roll och
funktion med hjälp av Internet, som under de senaste åren blivit det
bärande pedagogiska hjälpmedlet vid institutionen.
  Redan gjorda investeringar i professionell TV-teknik kan utnyttjas.
Vid institutionen integreras teori med praktik. Mediecentrum
Ugglan är basen för de praktiska övningarna där den
välutrustade anläggningen är en förutsättning för kvaliteten
på utbildningen. Det är möjligt att göra direktsändningar med
professionell standard eftersom man har en permanent län
och trekamerastudio.
Mediecentrum Ugglan och Institutionen för medieutbildning kan med
fördel ses som ett komplement till den föreslagna TV-
producentutbildningen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om kompletterande TV-producentutbildning.

Stockholm den 2 oktober 1996
Agneta Ringman (s)
Bengt Kronblad (s)

Krister Örnfjäder (s)

Ann-Marie Fagerström (s)

Håkan Juholt (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)