Kompetensförsörjning i hela landet genom yrkeshögskoleutbildning

Motion 2015/16:997 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta möjligheterna med studieortsbaserad distansutbildning och regionala samarbeten inom ramen för yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag beviljas yrkeshögskoleutbildningar enbart där de behövs, dvs. där arbetslivet har ett tydligt uttalat behov av kompetens. På många orter finns det idag inte ett tillräckligt stort kompetensbehov inom flera yrkesområden för att kunna få avsättning för 30 nyutexaminerade studerande per år eller hitta 30 LIA-företag (lärande i arbete) per läsår. Kompetensbehovet motsvaras istället av 6 – 10 studerande per ort och genom att samarbeta och bedriva utbildningen ihop med 3 – 4 andra orter med likartade kompetensbehov når man upp till 30 studerande fördelade på flera studieorter. På motsvarande sätt tillgodoser man då kompetensbehovet hos 30 arbetsgivare fördelade på 6 – 10 arbetsplatser per studieort.

Nyckeln kan vara att erbjuda Yh-utbildning från en huvudort och via distansöverbryggande teknik överföra den till fyra satellitorter eller noder. En fungerande infrastruktur för ett sådant upplägg finns idag i form av t ex nätverket Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) där drygt 90 av landets kommuner är medlemmar. De lokala lärcentrumet kan snabbt och enkelt via sin lokalkännedom fånga upp intresset för utbildningarna och hur arbetsmarknadens behov ser ut på respektive ort. De kan också tillhandahålla lokaler och teknisk utrustning för ändamålet.

Fördelarna med studieorter med studiegrupper är många jämfört med traditionell distansutbildning där den enskilde studenten många gånger kan känna sig ensam. Studiegruppen fungerar som stöd och hjälp som underlättar för den enskilde och all forskning kring distansutbildning visar att upplägg med studiegrupper leder till högre genomströmning och examinationsgrad.

Mot denna bakgrund är det bra att regeringen avser att ge Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att se över kvalitet och effekter av distansutbildningar inom yrkeshögskolan. Det är också positivt att regeringen avser att ge Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att informera utbildningsanordnare om möjligheten att samverka kring utbildningar samt att underlätta för berörda parter i det arbetet.

Att näringslivets och offentlig sektors kompetensbehov kan tillgodoses är en förutsättning för att medborgare och näringsliv ska ha tillgång till kommersiell och offentlig service i hela landet. Det ger också möjlighet för den enskilde att skaffa sig en utbildning som leder till jobb även på mindre orter. Genom ett distansupplägg med 4 – 5 studieorter kan Yh-utbildningar tillgodose kompetensbehov även på mindre och medelstora orter utanför storstadsregionerna.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)