Kommunikationerna i Klarälvdalen

Motion 1993/94:T207 av Bo Finnkvist m.fl. (s)

av Bo Finnkvist m.fl. (s)
Godstrafiken på NKLJ-banan har upphört. Nämnda
järnväg betjänade två stora industrier -- Jernverken i
Hagfors och Munkfors -- ca 100 000 
ton gods i form av stål, gas, skrot och andra insats-
och färdigvaror till och från dessa industrier fraktas nu på
lastbil. Alla hittills gjorda försök att få fram medel till
ombyggnad och breddning av banan har tyvärr misslyckats.
Två stora stålindustrier, som också tillför landet betydande
exportinkomster (ca 2 miljarder kronor/år), är nu i den
situationen att man saknar järnvägsförbindelser.
De två nämnda järnverken ägs idag av österrikiska
Böhler. Situationen är i korthet följande. Samtidigt som
industrierna ägs av ett företag som innebär att
fjärrtransporterna ökar, har stora mängder av
godstransporterna övergått från järnväg till lastbil. Detta på
vägar som inte är dimensionerade för denna trafikmängd.
Riksväg 62 har långa sträckor så låg standard att den ökade
lastbilstrafiken går på länsvägar, i huvudsak väg 240.
Väganslagen till länet är alltför små för att möjliggöra
nödvändiga satsningar på väg 62 samtidigt med alla andra
angelägna vägförbättringar i länet.
Industriorterna Hagfors-Munkfors i Klarälvdalen har
för närvarande en mycket hög arbetslöshet och ytterligare
personal är varslad om uppsägning.
Möjligheterna att behålla och utveckla företagen i
regionen borde vara goda. Den smärtsamma
omstrukturering som har skett har resulterat i lönsamma
stålföretag, men tyvärr med färre anställda. För framtida
utveckling är det nödvändigt med förbättrade
kommunikationer -- inte försämrade som vi nu har upplevt.
Det är nödvändigt med extrainsatser från statens sida för
att lösa de uppkomna problemen. Miljö-, industri-,
arbetsmarknads- och trafiksäkerhetsskäl talar för en lösning
av både järnvägsfrågan och vägfrågorna. Regeringen bör
återkomma till riksdagen med förslag hur industrierna i
Hagfors- och Munkforsområdet åter kan förses med
nödvändiga järnvägsförbindelser.
Man bör också tillföra länet extra väganslag för att
möjliggöra satsningar på mycket angelägna vägobjekt, bl.a.
väg 62. Aviserade infrastruktursatsningar bör ge möjlighet
till sådana satsningar.
I årets budgetproposition föreslås höjning av anslagen
till den regionala flygtrafiken. Flyglinjen Torsby--Hagfors--
Arlanda har erhållit mindre bidrag. Det är starkt motiverat
att man nu erhåller en större tilldelning som det ges
möjlighet till genom de ökade anslagen.
Hagfors--Munkforsområdet har på grund av sin
företagsstruktur krav på bra teleförbindelser. På senare år
har också företag som är beroende av de bästa
teleförbindelserna etablerats i området och det finns goda
möjligheter till ytterligare etableringar inom denna
tjänstesektor. Av dessa anledningar är det av stor vikt att
utbyggnad och förstärkning av telenätet påskyndas i detta
område.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om infrastruktursatsningar i
Värmland, bl.a. NKlJ-banan, väg 62 och telenätet samt
ökade bidrag till flyglinjen Torsby--Hagfors--Arlanda.

Stockholm den 21 januari 1994

Bo Finnkvist (s)

Jarl Lander (s)

Magnus Persson (s)

Kristina Svensson (s)

Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (4)