Kommunikationerna i Blekinge

Motion 1992/93:T228 av Sven-Olof Petersson (c)

av Sven-Olof Petersson (c)
Goda och väl fungerande kommunikationer är en
grundförutsättning för att en region skall kunna få en bra
utveckling. I Blekinge har olika insatser gjorts för att stärka
kommunikationerna och bl a den omfattande satsningen på
tågtrafiken på Blekinge Kustbana har gett ett positivt
resultat. Sedan nytt vagnmateriel inskaffades och sattes i
trafik för drygt ett år sedan har passagerarantalet mer än
fördubblats. Även på vägnätet pågår omfattande satsningar
vilka kommer att bidra till att öka förutsättningarna inte
minst för länets näringsliv. Den satsning som har skett med
reguljära färjeturer mellan Karlskrona och Gdynia i Polen
visar att det har funnits ett latent behov för denna trafik,
och trafikens omfattning gör att ytterligare förstärkningar
av denna färjetrafik måste ske.
I årets budgetproposition föreslås att ytterligare 20
miljarder kronor skall användas i olika insatser för den s k
infrastrukturen. Dessa medel måste självfallet komma hela
landet till del men då i synnerhet regioner och områden som
ligger utanför de direkta storstadsområdena. Att använda
delar av dessa medel för satsningar på väg- och
järnvägssidan i Blekinge län är då bra satsade pengar.
Inriktningen på dessa satsningar bör ske på såväl väg-
som järnvägssidan. En fortsatt satsning på E22 är väl
motiverad. De satsningar som idag sker skulle då kunna
fullföljas, och förslag till insatser finns redan framtagna och
projekterade. Detta gäller exempelvis delarna Sölve--
Stensnäs, Björketorp--Listerby, Listerby--Vambåsa,
Vambåsa--Nättraby och Lösen--Torstäva. Även
beträffande RV 30 är det viktigt att en ny sträckning förbi
Bredåkra kommer till stånd. Denna satsning skulle såväl
öka framkomligheten som förbättra förbindelserna till
Kallinge flygplats. RV 29 som ansluter till de viktiga
hamnarna i Karlshamn har under de senaste åren
förbättrats men en sträcka på ca 12 km återstår. Stora
transporter av miljöfarligt gods, bl a olja och kemikalier,
sker på denna väg och utgör en stor miljöfara för
Karlshamns vattentäkt, Mieån. En fortsatt upprustning av
den kvarvarande sträckan bör således ske med det snaraste.
Även RV 28 har på vissa delsträckor låg standard. Detta
inte minst i den norra delen mot Smålandsgränsen. Även
här bör upprustningen fortsätta. I länets västligaste del finns
länsväg 121. Denna väg utgör en viktig transportled inte
minst för Volvo Olofströmsverken. Utöver denna vägs
Blekingedel är det av väsentlig betydelse att ett
sammanhängande vägstråk av god standard skapas på hela
sträckan Olofström--Göteborg, den s k Volvoleden. Utöver
dessa nämnda projekt finns det också ett stort behov av
satsningar på det mindre vägnätet, varvid bör nämnas den
färdigprojekterade delen av vägen mellan Hallarum och
Steneryd mot Torhamn. Bron över Möcklösund har under
flera år utretts och planerats. Här finns idag en äldre
öppningsbar bro, byggd 1939, som snarast behöver ersättas
med antingen en ny högbro eller med en ny rörlig bro.
Givetvis finns det förutom dessa projekt flera andra vilkas
genomförande aktivt skulle bidra till en förbättrad
utveckling över hela länet.
På järnvägsnätet måste en fortsatt upprustning av
Blekinge kustbana, landets största länsjärnväg, ske.
Föreslagna åtgärder uppgår till storleken 770--970 miljoner
kronor, och dessa förbättringar skulle avsevärt förbättra
förbindelserna med såväl stambanan i Hässleholm liksom
med Malmö/Lund/Köpenhamnsområdet.
Även en fortsatt upprustning av den s k kust- till
kustbanan mellan Karlskrona/Kalmar och Göteborg måste
komma till stånd. Inte minst de möjligheter till
färjetransporter med Polen som i dag finns från Karlskrona
gör det viktigt att denna järnväg fortsättningsvis blir av stor
prioritet. Den bör även kompletteras med en
järnvägsfärjelinje från Karlskrona till Polen. En sådan
förbindelse skulle möjliggöra förbättrade
transportmöjligheter för såväl svensk och övrig
skandinavisk industri liksom för en ökad handel med
Östeuropa liksom transitering av gods från dessa länder f v
b mot bl a Göteborg och dess hamnar.
Det är således viktigt att tillse att de 20 miljarder som nu
föreslås till olika infrastruktursatsningar fördelas så att även
de aktuella projekten i Blekinge får sin del. En satsning på
de olika projekten i Blekinge skulle innebära att bättre
förutsättningar skapades för såväl länets som landets
kommunikationer.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av satsningar på olika
väg- och järnvägsprojekt i Blekinge.

Stockholm den 25 januari 1993

Sven-Olof Petersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)