Kommunernas möjligheter till investeringar i vatten- och avloppssystem

Motion 2021/22:978 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att justera lagstiftningen för att möjliggöra för vattenkollektiv att bygga upp kapital för re- och nyinvesteringar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utfärda gröna investeringsobligationer för att minska investeringskostnaden vid lån och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om man kan fördela medel inom utjämningssystemet för att kompensera för stora investeringsbehov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunerna står inför stora investeringar i sina vatten- och avloppssystem. Det beror dels på reinvesteringar i åldrande infrastruktur men också nyinvesteringar med anledning av bostadsförsörjningsansvar och inte minst på grund av anpassningar till effekterna av klimatförändringarna och EU:s vattendirektiv.

Dessa investeringar är nödvändiga men kan på kort sikt komma att bli väldigt kostsamma för många kommuner. Investeringsbehoven i kronor och ören fram till 2040 har analyserats av branschorganisationen Svenskt Vatten. Den genomfördes senast 2017 och visade att investeringsnivån på 12 miljarder kronor per år i Sverige behövde ökas till 16 miljarder. Investeringsutgifterna för 2020 låg på 16 miljarder kronor per år. Ökningen beror snarare på prisökningar än höjd investeringsvolym. Bedömningen i 2020 års förnyade analys är att dagens nivå på 16 miljarder kronor per år behöver stiga till en nivå av närmare 23 miljarder kronor per år i dagens penningvärde, varje år till 2040.

Idag medger inte lagen att kommunerna bygger upp tillräckligt med medel för att klara stora investeringar. Dessutom är det samlade investeringsbehovet stort och där ska nya VA-investeringarna trängas med verksamhetslokaler och bostäder. Det intressanta är ju att investeringar i bostäder och andra lokale dels konkurrerar med men också är beroende av investeringar i vatten- och avloppssystem.

Regeringen bör ta ett samlat grepp i frågan och överväga att justera lagstiftningen för att möjliggöra för vattenkollektiv att bygga upp kapital för re- och nyinvesteringar.

Regeringen bör också se över möjligheten att utfärda gröna investeringsobligationer för att minska investeringskostnaden vid lån.

Det finns stora skillnader mellan behoven i olika kommuner beroende på ålder och underhåll av befintliga VA-nät. Regeringen bör därför överväga om man kan fördela medel inom utjämningssystemet för att kompensera för stora investeringsbehov.

Jörgen Hellman (S)

Adnan Dibrani (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Erik Ezelius (S)

Johan Büser (S)

Kenneth G Forslund (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)