Kommunalt vindkraftsveto

Motion 2011/12:MJ262 av Anna SteeleKarlström (FP)

av Anna SteeleKarlström (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att formerna för det kommunala inflytandet vid prövningar av vindkraftsetableringar ska begränsas.

Motivering

I och med förändringen av miljöbalken som genomfördes under 2009 (16 kap. 4 §) gavs kommuner en utökad rätt till beslut om vindkraftsinstallationer. Innan lagförändringen gjordes vindkraftsprövningar enligt både miljöbalk och plan- och bygglag. Dessvärre innebar den nya lagtexten att en kommun inte är tvingad att ta upp ärenden i viss tid, inte heller att ett eventuellt avslag av vindkraftsetableringen skall motiveras med hänsyn till något lagrum. Utöver denna uppenbara risk för en rättsosäker handläggning finns inte någon möjlighet att överklaga kommunens beslut, något som inte är acceptabelt. Tvärtemot lagstiftarens intention att korta handläggningstiderna för att etablera vindkraftverk tar det idag längre tid att handlägga dessa ärenden enligt en rapport från Energimyndigheten. En förändring av miljöbalken bör därför ske på sådant sätt att det finns ett krav om skyndsam handläggning, att tillstånd skall ges om inte etableringen strider mot lagar och förordningar och att beslut fattade i ärenden om vindkraftsetableringar går att överklaga.

Stockholm den 29 september 2011

Anna SteeleKarlström (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)