Kommunala ordningsvakter

Motion 2021/22:2985 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunerna behöver ges frihet att använda ordningsvakter på de platser där de behövs bäst, utan geografiska begränsningar i form av s.k. LOV 3-områden, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka ordningsvakternas befogenheter i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontrollen av vilka som kan bli ordningsvakter bör stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av ordningsvakter har ökat i takt med att poliskrisen, samtidigt som krimina­liteten blivit värre. Sverige behöver en ny och mer modern lagstiftning för ordnings­vakter som ger kommunerna större möjlighet att själva upprätthålla ordning på gator och torg samt i våra bostadsområden.

Det är inte rimligt att kommuner ska tvingas lägga ner stora resurser på ett ansökningsförfarande där det prövas huruvida områden är tillräckligt stökiga för att kommunen ska få sätta in ordningsvakter. Det behöver finnas möjlighet att proaktivt använda ordningsvakterna inom större områden, och kommunerna behöver ges frihet att använda ordningsvakter på de platser där de behövs bäst utan geografiska begränsningar i form av så kallade LOV 3-områden eller paragraf 3-områden, enligt bestämmelserna i lagen om ordningsvakter.

En modern lagstiftning kräver också att ordningsvakternas befogenheter utökas exempelvis till att omfatta böter för nedskräpning, klotter och skadegörelse samt till att avhysa olovliga bosättningar eller på annat sätt upprätthålla de lokala ordningsföre­skrifterna. Samtidigt som befogenheterna utökas bör kontrollen av vilka som kan bli ordningsvakter, skyddsvakter och väkter stärkas.

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)