Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Motion 2021/22:2160 av Abraham Halef (S)

av Abraham Halef (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en tydlig lagstiftning om det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att alla kommuner upprättar en handlingsplan för det lokala arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att vitesförelägga kommuner som inte följer lagen gällande det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunerna i Sverige har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationellt program så som gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

• har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)

• inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning

• inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis

• inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

Kommunerna runt om i landet jobbar på olika sätt med kommunala aktivitetsansvaret. Därav är det viktigt att det finns en tydlig lagstiftning kring området. Risken är väldigt stor att dessa frågor inte prioriteras då det, dels inte är tydligt med vart ansvaret ska ligga men, dels är arbetet väldigt beroende av att det finns en fungerande samverkan mellan de olika förvaltningarna inom kommunen men även externa myndigheter.

Den nya lagstiftningen i skollagen avseende kommunernas aktivitetsansvar som trädde i kraft den 1 januari 2015, förtydligar kommunernas skyldigheter, att de ska erbjuda målgruppen lämplig och individuell riktade åtgärder. I samband med detta fick skolinspektionen ett uppdrag att granska de nya verksamheterna i kommuner och av rapporten framkommer det att det kvarstår mer att göra.

Kommunala aktivitetsansvaret må vara en verksamhet i de stora kommunala verksamheterna men en viktig verksamhet. Lyckas kommunerna inte möta dessa ungdomar i ett tidigt skedde och med lämpliga åtgärder, är risken väldigt stor att dessa ungdomar hamnar i ett utanförskap med psykiskt lidande och arbetslöshet. Många ungdomar har av olika orsaker svårt med skolan och i de fallen måste kommunen och samhället finnas runt ungdomen och fånga upp dem.

Abraham Halef (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)