Kommunal tillståndsgivning att sätta upp vägvisningsskyltar

Motion 1999/2000:T366 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)

av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)
Riksdagen har under lång tid ställt sig positiv till att underlätta
företagandet på landsbygd. Detta har också inneburit att många mindre
företag har etablerat sin verksamhet utanför de större tätorterna.
Detta är en utveckling man kan se inte bara i Kronobergs län utan i hela
landet. När väl etableringen skett är det av största betydelse att kunder och
leverantörer finner vägen till det etablerade företaget. Just i detta avseende
uppstår alltför ofta ett problem.
Vägverket har ofta en njugg inställning till lokal skyltning, och i de fall
man tillåter den  drabbas beställaren ofta av helt orimliga kostnader. Dess-
utom, eftersom det är Vägverket lokalt som har beslutanderätten över den
lokala skyltningen, kan det uppstå alltför stora skillnader mellan hur man be-
handlar önskemålen i de olika länen. Självklart ger detta felaktiga signaler
till de företagare som överväger att etablera sig på landsbygd.
Enligt min mening vore det rimligt att kommunens planmyndighet fick
möjlighet att själva stå för tillståndsgivningen när det gäller lokal skyltning.
Jag är övertygad om att kommunerna har den bästa lokala förankringen och
bäst kan avgöra utformningen av skyltarna. Genom att lägga ansvaret för
utformning och placering på kommunen skulle vi få en lokalt förankrad
utformning och placering som kunde ske i ett samspel med de företagare som
berörs av frågan.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kommunal tillståndsgivning för uppsättning av
lokalt utformade vägvisningsskyltar.

Stockholm den 29 september 1999
Lars Wegendal (s)
Ann-Kristine Johansson (s)
Carina Adolfsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)