Kommunal samverkan inom fastighetsbildning

Motion 2021/22:3052 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa regler för kommunal avtalssamverkan inom fastighetsbildningsområdet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen får enligt Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet meddela tillstånd för en kommun att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet och att svara för verksamheten vid myndigheten.

För tillstånd krävs att kommunen visar att

myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt verksamhetsområde,

myndighetens arbetsuppgifter väsentligen kommer att begränsas till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten,

myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation och en verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig kompetens skall kunna upprätthållas,

minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar,

myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk standard som säkerställer det informationsutbyte mellan stat och kommun som behövs inom lantmäteriområdet.

Enligt kommunallagen (9 kap 37 §) kan genom avtalssamverkan en kommun överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. Det gäller bl. a hantering av ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande föreskrifter och EU-regler.  Många kommuner tillämpar dessa möjligheter dvs beslut om byggrätt och bygglov bereds och beslutas om genom avtalssamverkan.

Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.  För närvarande har 39 större kommuner egen kommunal lantmäterimyndighet medan statliga lantmäterimyndigheter ansvarar för fastighetsbildningen i 251 kommuner. Ett antal kommuner har ansökt om att få bilda egen lantmäterimyndighet.

Rapporter som riksdagens utredningstjänst tagit fram visar på mycket stora skillnader i handläggningstider mellan olika kommuner.  Att skapa en jämlik service är angeläget. Ett sätt att göra detta är att skapa en möjlighet för kommunal lantmäterimyndighet att utföra tjänster inom annan angränsande kommun genom avtalssamverkan. Det skulle innebära att kommuner som samverkar inom planeringsområdet (PBL) också skulle kunna samverka inom plangenomförandeområdet (fastighetsbildningslag, anläggningslag etc.).  Beslut om byggrätt, bygglov och fastighetsbildning skulle kunna hållas ihop i en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess.

Kjell Jansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)