Kollektivtrafik i Värmland

Motion 2009/10:T350 av Tommy Ternemar m.fl. (s)

av Tommy Ternemar m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utbyggd spårbunden kollektivtrafik i Värmland.

Motivering

En väl utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är viktig för att skapa förutsättningar för tillväxt och positiv utveckling i landet, vilket naturligtvis också gäller Värmland. Studerande och arbetande är ofta helt beroende av tåget då det saknas annan möjlighet till kommunikation. Att resa med tåg är också det miljövänligaste sättet att färdas. Det avlastar vägarna och minskar olyckor.

Kollektivtrafikhuvudmannen i Värmland har beslutat om en strukturplan för utveckling av länets kollektivtrafik där tågtrafiken har en dominerande roll. Planen innefattar också en betydande resursförstärkning till kollektivtrafiken. Detta har möjliggjort en satsning på inköp av nya fordon och upprustning av befintliga tåg, vilket kommer att möjliggöra en stegvis utökning av tågtrafiken. Målsättningen är att pendlingstiden från viktiga kommuncentrum till och från Karlstad inte ska överstiga en timme och på längre sikt 45 minuter.

För att nå detta mål krävs det investeringar också från statens sida. Nyckelprojekt är nytt resecentrum i Karlstad. Det är också angeläget att det skapas bättre kapacitet längs sträckan Kristinehamn–Karlstad–Kil. Redan nu finns det ett akut behov av en ny mötesstation mellan Karlstad och Kil.

På något längre sikt krävs mer omfattande åtgärder. Vålbergsrakan avser ett nytt enkelspår mellan Karlstad och Vålberg. Med Vålbergsrakan leds tågen mellan Karlstad och Göteborg en genare väg söder om Kil. Det medför samtidigt att kapacitetsproblemen minskar på sträckan Karlstad–Kil.

Länets utveckling liksom vår miljö är beroende av god kollektivtrafik. Det är angeläget att staten tar sitt ansvar för en god kollektivtrafik i Värmland genom att utöka spårkapaciteten.

Stockholm den 1 oktober 2009

Tommy Ternemar (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Berit Högman (s)

Marina Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)