Kollektivavtal är bra för arbetsmarknaden

Motion 2010/11:A299 av Thomas Strand (S)

av Thomas Strand (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klargörande av erfarenheter av kollektivavtalstecknande som en stabilisator på arbetsmarknaden i tider av globalisering.

Motivering

Svensk arbetsmarknad har kännetecknats av stabilitet och tydlighet. Grunden för detta är att ansvarstagande parter tecknat kollektivavtal som klargör spelreglerna på arbetsmarknaden och som ger signaler till såväl löntagare som arbetsgivare. Dessa överenskommelser har lett till att Sverige, i ett internationellt perspektiv, haft få konflikter som stört produktionsflöden och viktiga delar för att upprätthålla ett välfärdssamhälle.

Värdet av kollektivavtal har hållits levande av båda parter. Det har varit en viktig del i det politiska arbete som krävts och krävs för att Sverige som nation skall kunna möta den ökande globaliseringen och framtida utmaningar.

De nordiska arbetsmarknadsministrarna gjorde under sommaren 2009 starka markeringar om värdet av att parterna på arbetsmarknaden tar ett gemensamt ansvar genom bland annat kollektivavtalstecknande. Trots att Sverige liksom övriga nordiska länder har goda erfarenheter av den svenska och den nordiska modellen av avtalstecknande finns en diskussion som ifrågasätter parternas gemensamma ansvarstagande och styrkeförhållanden. Denna diskussion finns ända in i riksdagen som lagstiftande församling.

Inför framtida utmaningar inom det arbetsmarknadspolitiska området och för att möta den ökande globalisering, är det av största vikt att erfarenheterna av den svenska modellen lyfts fram och tydliggörs.

Stockholm den 22 oktober 2010

Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)