Koldioxidmärkning och pantsystem för en cirkulär ekonomi

Motion 2021/22:1408 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör överväga att verka för att fler varor omfattas av pantsystem samt verka för gemensamma pantsystem i EU och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör överväga att verka för införandet av koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer, stormar och andra förödande väderfenomen orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste existentiella hotet som både mänskligheten och livet på jorden som vi känner det någonsin ställts inför. En enig forskarkår pekar på allvaret och försöker uppmärksamma världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps orsakad av klimatförändringar. Klimatkrisen är vår tids ödesfråga.

De åtgärder som har vidtagits har till sin omfattning varit otillräckliga. Den avgörande faktorn för att världen ska klara av att lösa klimatkrisen är att omställningshastigheten ökar markant. Det krävs gemensam politisk handling för att ställa om. Vår socialdemokratiska vision om det hållbara samhället är att var och en bidrar efter förmåga och att det ekonomiska systemet drar

år samma håll som de ekologiska och sociala behoven, allt måste hänga samman.

Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla konsekvenserna av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara. Effekterna och konsekvenserna kommer slå hårdast mot de grupper som idag har

minst resurser. Det är arbetarklassen och särskilt kvinnor och barn som kommer drabbas hårdast av ett förändrat klimat. Därför är den globala uppvärmningen också det enskilt största hotet mot jämlikheten, både i Sverige och i världen. Den mest

rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid vara den som är mest ambitiös.

Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste omfattande åtgärder vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till trygg och stabil energiförsörjning är viktig för både industrin och välfärden. För att dessa välståndsskapande verksamheter ska kunna fortsatta utvecklas måste andelen förnybar energi öka och de fossila energikällorna fasas ut.

Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp globalt. Vårt sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill ha ett hållbart samhälle. Sverige ska bli världens första cirkulära ekonomi, det vill säga en ekonomi

där förbrukade produkter återanvänds och återvinns i så hög grad som möjligt. För att det ska kunna genomföras behöver ett antal åtgärder vidtas. En koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige skulle möjliggöra mer klimatmedvetna val. En åtgärd som skulle ta Sverige mot en cirkulär ekonomi är också införandet av fler pantsystem samt gemensamma pantsystem i EU. Målet måste vara en helt cirkulär ekonomi.

Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra individuell frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Den förmågan behövs mer än någonsin för att rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och tillförsikt om att ingen ska lämnas efter. Detta är av avgörande betydelse för att omställningen ska vara möjlig att genomföras.

Staten behöver påskynda omställningstakten genom stora investeringar i innovation och grön teknik. Klimatkrisen ska mötas med

gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna omställningen kommer även stärka vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så sätt kan vi lyckas höja människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full kraft.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att Sverige fortsätter att ligga i framkant och tydligt siktar och jobbar för att bli det första fossilfria välfärdslandet. För att lyckas måste vi förena en miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Emilia Töyrä (S)

Ida Karkiainen (S)

Linus Sköld (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)