Klimatsmart byggande

Motion 2009/10:C285 av Malin Löfsjögård (m)

av Malin Löfsjögård (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatsmart byggande.

Motivering

Utvecklingen av klimatsmart byggande är viktig ur flera synvinklar. En sak handlar om att vi måste minska energiförbrukningen. För byggnader sker ca 85 % av energiförbrukningen under själva brukarskedet. Det är därför av yttersta vikt att fokusera på byggsystem och inte på enskilda byggmaterial. Ska detta arbete lyckas måste vi utgå från byggmaterialneutralitet och arbetet inriktas på att få med sig hela byggmaterialbranschen i arbetet mot ett mer hållbart och miljövänligt byggande med fokus på den totala miljöbelastningen, inte på att favorisera enskilda byggmaterial framför andra. Det som ska gälla är rätt material på rätt plats vid rätt tidpunkt. Grunden för val av material och konstruktion måste vara livscykelperspektivet där samtliga aspekter, kostnader och miljöpåverkan tas med och det måste utgå från vetenskapligt bevisade fakta. Just vetenskapligt bevisade fakta är viktiga inte minst vid jämförelse mellan olika material eller system vid samhällsekonomiska analyser och kalkyler. Här bör regeringen arbeta mer intensivt med att se till att utvecklingen av dessa analyser och kalkyler blir bättre och säkrare.

En annan sak handlar om robusthet och säkerhet. Den klimatutmaning som vi inte bara står inför utan som också redan är här kommer att ge andra klimatförutsättningar i framtiden. Vi måste därför tillse att byggnader och konstruktioner utformas så att de blir robusta och säkra och även klarar framtida förändringar av vårt klimat (t.ex. vad gäller översvämningar).

Jag anser att regeringen i det fortsatta arbetet inom budgetområdena God bebyggd miljö och Hållbara städer ska utgå från byggmaterialneutralitet för att bästa möjliga miljöeffekt ska uppnås. Dessutom bör regeringen arbeta för att förbättra verktygen för samhällsekonomiska analyser och för att jämförelser mellan olika alternativ (t.ex. material eller system) ska baseras på vetenskapliga fakta.

Stockholm den 29 september 2009

Malin Löfsjögård (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)