Klassning av miljöfarlig verksamhet

Motion 2006/07:MJ353 av Björn Hamilton och Jan-Evert Rådhström (m)

av Björn Hamilton och Jan-Evert Rådhström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljöbalkens klassning av miljöfarlig verksamhet.

Motivering

Utmed Sveriges långa kust och även i insjöar har vi många småbåtshamnar som bidrar till försörjning av lokalbefolkningen. De är också en förutsättning för det rörliga båt- och friluftslivet.

Som exempel kan vi konstatera att fiskeriverksamheten längs kuststräckan i södra Östersjön redan är starkt hotad av reglering av fisket och har svårt att få ekonomin att gå ihop. Att dessutom de lokala hamnarna blir belagda med onödigt höga kostnader på grund av dagens regelsystem runt muddring blir förödande. Båtlivet i våra vatten är en viktig del av vårt kulturella arv, och människor har sedan generationer berikat sitt friluftsliv med småbåtsverksamhet. Många hamnar måste med jämna mellanrum muddras.

Miljöbalkens bestämmelser om hur muddring får utföras är mycket stränga och orsakar stora kostnader för ägaren av hamnen. I södra Östersjön bör detta ske så ofta som vartannat år på grund av den omfattande sanddriften. Kontrollerade massor bör t.ex. kunna dumpas ute till havs. Problemet i dag är att muddring blir klassad som miljöfarlig verksamhet och detta medför onödiga kostnader vid förflyttning av sandmassor. Man måste på ett förenklat sätt kunna hantera och godkänna att de massor som drivit från havet in i hamnen åter får flyttas ut i havet, utan att detta ska klassas som miljöfarlig verksamhet. Kustkommunerna har mycket svårt att bära de ökande kostnaderna med dagens lagstiftning, men slutar man att muddra blir detta ytterliggare ett dråpslag för den redan mycket pressade fiskerinäringen.

I Stockholms skärgård kommer vissa småbåtshamnar att växa igen och betydande delar av båtlivet försvinna om man slutar att muddra. Kommunerna eller båtklubbarna anser sig inte ha råd att bära de ökande kostnaderna för muddring om inte miljöbalkens regler i vattenlagen om miljöfarlig verksamhet ses över vad gäller muddring, dvs. att återföra sandmassor ut i havet.

Vi anser därför att miljöbalken bör ses över och att bestämmelserna om muddring utformas så att kostnaderna blir så rimliga att det viktiga båtlivet längs vår långa kust kan bestå.

Stockholm den 27 oktober 2006

Björn Hamilton (m)

Jan-Evert Rådhström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)