Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2013/14:So600 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga och utöka det statistiska underlaget för utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag på hur detta kan åstadkommas.

Motivering

En stor del av det ekonomiska biståndet, också benämnt som socialbidrag, går idag till utrikesfödda. Till viss del förs redan statistik som visar hur stor andel av det ekonomiska biståndet som fördelas på inrikes- och utrikesfödda. Däremot förs inte mer detaljerad statistik om bakgrund, utbildning eller hur länge personerna bott i Sverige för de hushåll som tar emot dessa bidrag. För att politiken lättare skall kunna analysera orsakerna till varför vissa människor blir beroende av ekonomiskt bistånd samt vilka grupper som är mest utsatta, bör det statistiska underlaget förbättras.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)