Kinnekullebanan

Motion 2009/10:T327 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut och utveckla Kinnekullebanan.

Motivering

Goda kommunikationer är av mycket stor betydelse för möjligheten till ett livskraftigt näringsliv. Vi har i regionen ett brett näringsliv med företag av skiftande karaktär, viktiga basnäringar, småföretagarkultur såväl som högteknologisk industri. Flera företag har sina huvudkontor, forsknings- och utvecklingsavdelningar i regionen.

Därför är det anmärkningsvärt att Banverket nu i sina synpunkter inför nästa infrastrukturproposition föreslår att Kinnekullebanan läggs ned. Banverkets motiv till detta är att man måste lägga ned 75 mil järnväg i Sverige för att klara av att underhålla resten av järnvägsnätet.

Kinnekullebanan är av strategisk betydelse för utvecklingen av Västra Götalands norra delar och är en viktig del av järnvägssystemet i Västra Götaland. Att människor snabbt kan kunna nå exempelvis universitets- och högskoleorter är viktigt för att kunna ge möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Banan är också viktig för att övrig pendling inom regionen ska kunna ske på ett miljövänligt sätt. Idag går det drygt tio persontåg per dag på Kinnekullebanan och antalet resenärer ökar.

Tack vare redan genomförda satsningar på Kinnekullebanan har alltfler upptäckt bygden och det gynnsamma geografiska läget mitt emellan våra storstadsregioner. Med en väl utbyggd infrastruktur för såväl godstrafik som persontrafik nås omvärlden med lätthet, och verksamheter kan bedrivas i naturskön miljö. Detta har betydelse för utvecklingen av turismen liksom för övriga näringar i området. Men för att kunna erbjuda ett effektivt alternativ till person- och godstransporter med bil krävs det upprustning och standardhöjningar på banan.

Med ganska små medel kan Kinnekullebanan bli ett mycket bra komplement till det nationella stamnätet, som en del av järnvägssystemet i Västra Götaland, genom att möjligheterna ges för att utveckla Kinnekulletåget norrut mot Örebro och Mälarregionen samt mot Göteborg.

Staten borde se den potential som finns i Kinnekullebanan och göra en offensiv satsning för att bidra till en ökad tillväxt i Västsverige och en positiv resandeutveckling som också innebär ekonomiska fördelar för järnvägssystemet i dess helhet.

Stockholm den 1 oktober 2009

Carina Ohlsson (s)

Monica Green (s)

Patrik Björck (s)

Urban Ahlin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)