Kinda kanal som riksintresse

Motion 2008/09:Kr232 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (m)

av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (m)
m1468

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ansvarsfrågor för underhåll av Kinda kanal som riksintresse.

Motivering

Kinda kanal är en unik vattenled i en natur- och kulturhistoriskt rik miljö från sjön Roxen i norr till sjön Åsunden i söder. Den grävda kanalen är relativt kort – drygt 6 km – men den binder, tillsammans med Skedevid kanal, samman sex större sjöar och ansluter till Göta kanal. Kinda kanal gör det alltså möjligt att uppleva närmare 90 kilometer vattenled innehållande allt från modernt stadsliv i centrala Linköping till tre slott och eklandskap med högt naturvärde och därifrån vidare till både de två stora sjöarna samt öst- och västkusten. Kinda kanal har därför också förklarats som riksintresse.

Underhållsbehovet är dock stort och kräver långsiktighet med även en långsiktigt hållbar ekonomi. Ett mycket aktivt program har därför iscensatts för upprustning av kanalen, syftande både till att bevara de riksintressanta värdena som vattenleden innebär och till att öka säkerheten för besökare och anställda. Ägarna (landstinget, Linköpings och Kinda kommuner och AB Göta kanalbolag) tar härvidlag naturligtvis det största ansvaret, men en närmare samverkan även direkt med staten vore av stort värde att utreda förutsättningarna för, för att motivera och garantera för skattebetalarna i regionen en långsiktig hållbar strategi för det årliga underhållet av detta kombinerade region- och riksintresse. Fokus vid en sådan utredning bör vara på statens roll visavi berörda kommuner och regionen där kanalen flyter fram.

Vi vill därför att riksdagen ger regeringen tillkänna att se över ansvarsfördelningen mellan berörda kommuner, region och stat för att vederbörligt underhåll kan tryggas för Kinda kanal, så att både kommunalt, regionalt och riksintresse för denna unika vattenled bäst kan garanteras i framtiden.

Stockholm den 29 september 2008

Finn Bengtsson (m)

Betty Malmberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01
Yrkanden (1)