Kemikalieinspektionens agerande

Motion 2015/16:965 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionens presenterade handlingsplan för ärendehantering måste revideras och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen snarast måste komma i fas med handläggningen av olika ärenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kemikalieinspektionen (KemI) presenterade i juni 2015 sin handlingsplan för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna och den allvarliga kritik som Justitiekanslern har riktat mot myndigheten. Av handlingsplanen framgår dock att detta inte kommer att ske i närtid. Myndigheten anför nämligen att de trots presumtivt beviljade resursförstärkningar inte kommer att uppnå balans i ärendehanteringen förrän under 2019. KemI skriver till exempel: ”Kombinationen av flödeseffektiviserande åtgärder och den föreslagna resursförstärkningen förväntas skapa möjligheter för att nå balans i verksamheten under 2019.” Alltså först om fyra år.

 

Detta innebär uppenbarligen fortsatt stora problem för verksamma inom bland annat lantbruk och trädgård samt för dessa näringars utveckling på kort och lång sikt.

 

Med hänvisning till ovanstående vill undertecknad framhålla att den handlingsplan som KemI upprättat måste revideras. Det kan inte vara acceptabelt att myndigheten förväntas nå balans i verksamheten under 2019. Vi kan inte äventyra svenskt lantbruks förutsättningar till följd av att myndigheten under lång tid försummat sin uppgift. Detta bör Riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)