Kebnekaise som nationalpark

Motion 2018/19:1401 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP)

av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kebnekaisefjällen ska bli nationalpark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kebnekaise är Sveriges högsta berg. Miljön kring Kebnekaise med glaciärer, högalpin fauna och djurliv är exceptionellt i Sverige. Naturvärdena är mycket höga och intresset för och turismen i och omkring området är högt. Detta innebär utmaningar för området, att samtidigt tillgängliggöra som det ska bevaras för framtiden. Särskilda utmaningar tillkommer när glaciärerna på grund av den rådande klimatkatastrofen smälter. Trots områdets extremt höga värden och de särskilda utmaningar som finns är det i dag ingen nationalpark.

Naturvårdsverket tog 2008 fram sin senaste nationalparksplan. I denna finns Kebnekaise med i den s k genomförandeplanen. I en ny genomförandeplan för perioden 2015–2020 omnämns också Kebnekaiseområdet. Verket förslår således att Kebnekaise ska bli nationalpark. I den senare genomförandeplanen planeras dock bara fem nya eller utökade naturreservat och Kebnekaise är inte ett av dessa. Förslaget om att bilda ett naturreservat i Kebnekaiseområdet har fått stöd av de flesta remissinstanserna, bland annat av Kiruna kommun liksom berörda samebyar. Jag anser att allt detta talar för att Kebnekaise bör bli nationalpark och att det på sikt bör utredas hur Kebnekaise tillsammans med Stora Sjöfallets nationalpark och Sarek med flera områden, kan bli ett sammanhängande område med särskilt högt skydd. I ett första steg vill jag dock att Kebnekaise blir nationalpark. Detta anser jag att riksdagen som sin mening bör ge regeringen tillkänna.

Jonas Eriksson (MP)

Rebecka Le Moine (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)