Kapital för innovation och tillväxt

Motion 2010/11:Sk298 av Maria Lundqvist-Brömster och Liselott Hagberg (FP)

av Maria Lundqvist-Brömster och Liselott Hagberg (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda införande av riskkapitalavdrag.

Motivering

Tillgången till riskvilligt kapital (ägarkapital) upplevs ofta av nystartade företagare som ett hinder för att starta, växa och expandera. I grunden har för få personer tillräckligt med egna pengar. Sänkta inkomst- liksom kapitalinkomstskatter är därför viktigt för företagandet. Under mycket lång tid har skattesystemet gynnat institutionellt och utländskt ägande framför inhemskt och privat.

Tillgången till riskkapital i senare skeden har på senare år varit god i Sverige i jämförelse med andra länder. Det som upplevs som den stora bristen är avsaknaden av riskkapital i de allra tidigaste skedena av ett nystartande företag. Den övervägande delen av riskkapitalutbudet går till uppköpsaffärer, inte till de tidiga skedena i företagsuppbyggnaden.

Det är naturligt att den som ska starta ett företag bidrar med en andel eget kapital, ett riskkapital. Därutöver behövs att andra kan vara villiga att satsa medel på något så riskfyllt som att driva företag. Det är bristen på ”rika” personer som är problemet. Funnes möjlighet att med arbete eller företagande bygga upp en egen förmögenhet funnes det också flera som ville satsa medel på eget eller andras företagande.

Det privata riskkapitalet i riskkapitalbolag och riskkapitalfonder används till övervägande del i utköpsaffärer. Det är ett naturligt led i företagens utveckling. Samtidigt ser man för närvarande i den mycket dämpade aktiviteten i riskkapitalbolagen att affärer som bygger på en hög andel lånat kapital är särskilt riskfyllda. Det har varit fallet med den utköpsinriktade verksamheten i riskkapitalbolagen. I spåren av finanskrisen blir utköpsaffärerna färre, det saknas kapital. Detta i sin tur leder till att de aktörer som finns i de tidigare faserna inte kan lämna företagen vidare till nästa fas, och därmed inte har kapital att satsa i nya företag.

För de tidigare faserna och de mindre företagen är riskkapitalfonder och riskkapitalbolag inte en möjlighet. Det behövs fler människor som har egna pengar att satsa och det behövs fler ”affärsänglar”, personer som både satsar pengar och engagemang och kunnande i nya företag.

Staten kan underlätta för nya företag genom att göra det mer förmånligt att satsa kapital i nytt företagande. Frågan har utretts. Det skulle kunna gälla särskilda skattelättnader om man satsar pengar i mindre företag, d.v.s. företag som inte är noterade på börsen eller handelsbolag som enbart ägs av enskilda individer. Möjligheterna att införa ett riskkapitalavdrag, gärna av brittisk modell, bör därför utredas.

Stockholm den 26 oktober 2010

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Liselott Hagberg (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)