Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Juristutbildningen i Umeå

Motion 1989/90:Ub599 av Hans Dau (m)

av Hans Dau (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Ub599

av Hans Dau (m)
Juristutbildningen i Umeå

Tillgången på sökande, till tjänster där det fordras fullständig juristutbildning,
är mycket dålig i norra Sverige. Detta bekräftas av en utredning, som
genomförts av representanter för riksåklagaren, domstolsverket, rikspolisstyrelsen
och universitetet i Umeå.

För att komma till rätta med problemet föreslår regeringen att den tvååriga
grundläggande rättsutbildning, som finns vid universitetet i Umeå,
kompletteras med vissa fristående kurser i juridik. De juridikstuderande
skulle då enligt regeringens uppfattning kunna tentera ämnen motsvarande
en jur.kand.-examen.

För detta har regeringen i budgetpropositionen för budgetåret 1990/91 föreslagit
ett anslag på 600 000 kronor.

Enligt mitt förmenande kan någon fullgod utbildning till jur.kand.-examen
inte genomföras i Umeå med ett så litet resurstillskott.

Det finns ingen anledning att acceptera den kvalitetssänkning, som förslaget
innebär, det skulle varken de studerande eller rättsväsendet i Norrland
vara betjänta av.

Jag förväntar mig att den juristubildning, som skall genomföras på grund
av det uppenbara behov, som redovisats, måste få ett så stort resurstillskott
att den kan bli av samma kvalité, som i andra delar av landet.

Jag föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett
bättre underbyggt förslag om en fullständig juristutbildning i Umeå och att
tillräckliga medel då anvisas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag på en fullständig juristutbildning
vid universitetet i Umeå i enlighet med vad som i motionen
anförts.

Stockholm den 22 januari 1990
Hans Dau (m)

3

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-01-25 Bordläggning: 1990-02-06 Hänvisning: 1990-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare