Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Juristlinjen vid universitetet i Göteborg

Motion 1990/91:Ub709 av Elisabet Franzén och Claes Roxbergh (mp)

av Elisabet Franzén och Claes Roxbergh (mp)
I dag kan man få en sammanhängande utbildning om 160
poäng inom det juridiska området vid företags- och
förvaltningsjuridiska påbyggnadslinjen vid universitetet i
Göteborg. Många studerande vill emellertid avlägga jur
kand-examen och får då komplettera sina studier vid något
annat universitet där det finns utbildning för jur kand-
examen.
Behovet av jurister är stort i Göteborg både vid
domstolarna och på den övriga arbetsmarknaden. Bl.a.
leder förändringarna på Europamarknaden till att
lagstiftningsvolymen ökar avsevärt. Därmed kan det snabbt
uppstå en akut brist på jurister. Eftersom företags- och
förvaltningsjuridiska linjen inte ger behörighet för
tingstjänstgöring, leder detta till att juriststuderande i
Göteborg kompletterar sin utbildning i t.ex. Lund eller
Uppsala. Därmed är risken stor att de inte blir tillgängliga
på den västsvenska arbetsmarknaden efter avslutad
utbildning.
Det är därför angeläget att åstadkomma juristlinjen 180
poäng i Göteborg samtidigt som den nu inrättas i Umeå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar inrätta juristlinje 180 poäng vid
universitetet i Göteborg,
2. att riksdagen beslutar att finansiering sker på det sätt
som Göteborgs universitet föreslagit.

Stockholm den 25 januari 1991

Elisabet Franzén (mp)

Claes Roxbergh (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)