Juristlinje vid Göteborgs universitet

Motion 1990/91:Ub667 av Doris Håvik m.fl. (s)

av Doris Håvik m.fl. (s)
Sedan år 1977 finns vid Göteborgs universitet en
företagsoch förvaltningsjuridisk linje om 160 poäng, den
s.k. FFJ-linjen. Vi anser att denna linje bör ersättas av
juristlinjen, som är en allmän utbildningslinje om 180
poäng. Fortfarande skall dock utbildningen vara inriktad
mot företagsjuridik.
För närvarande antas ca 120 studenter per år till
utbildningen i Göteborg och varje år utexamineras 30--35
personer. Eftersom företags- och förvaltningsjuridiska
linjen inte ger behörighet för tingstjänstgöring vill de som
studerar i Göteborg i allt större omfattning avlägga
juristexamen. De kompletterar därför sina studier vid något
av de universitet som erbjuder sådan utbildning, t.ex. Lund
eller Uppsala.
För att inte Västsverige skall förlora ett bra
rekryteringsunderlag av jurister anser vi att man bör
underlätta för dem som studerar i Göteborg att avsluta sin
examen där. En ytterligare anledning till att införa
juristlinjen i Göteborg är att behovet av utbildade jurister
ökar.
Vi vill nämna att styrelsen för Göteborgs universitet den
12 november 1990 hos regeringen har begärt att juristlinjen
skall få inrättas vid universitetet fr.o.m. budgetåret 1991/92
och att styrelsen ansett att detta skall kunna ske inom ramen
för befintliga resurser. Vidare har universitets- och
högskoleämbetet (UHÄ) i ett yttrande till regeringen den 3
december samma år tillstyrkt att juristlinjen införs i
Göteborg men på försök under två budgetår med början
höstterminen 1991 och med planeringsramen 120
nybörjarplatser per år. Enligt UHÄ får man efter en
utvärdering av försöksverksamheten pröva frågan om en
permanent lokalisering av juristlinjen till universitetet i
Göteborg.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
juristlinjen på försök skall inrättas vid universitetet i
Göteborg under budgetåren 1991/92 och 1992/93.

Stockholm den 25 januari 1991

Doris Håvik (s)

Ulla-Britt Åbark (s)

Lennart Nilsson (s)

Berndt Ekholm (s)

Rune Evensson (s)

Jan Fransson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)