Jönköpings tekniska högskola

Motion 2008/09:Ub431 av Stefan Attefall m.fl. (kd, c, m, fp)

av Stefan Attefall m.fl. (kd, c, m, fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Jönköpings tekniska högskola ska tilldelas vetenskapsområde.

Motivering

Regeringen har tydligt uttalat att teknik är ett av de prioriterade områdena för nationell satsning på forskning. Högskolan i Jönköping har under en period genomfört en stor satsning för att mindre och medelstora företag i Sverige ska stärka sin kompetens.

Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har lett till stark ökad konkurrens mellan företag av alla slag. Det skapar samtidigt nya möjligheter och förutsättningar. Nu har även små och medelstora företag med hjälp av informations- och kommunikationsteknologin helt andra möjligheter än tidigare att få tillgång till information till en låg kostnad och att nå kunder världen över. Dessa företag är av stor betydelse för sysselsättningen i Sverige, inte minst då större företag i betydande utsträckning väljer att omlokalisera produktionen till andra länder. De mindre företagen är viktiga för konkurrenskraften. Mindre företag är ofta mer flexibla än större, i mindre grad inlåsta inom givna områden. Flexibiliteten leder i många fall till att mindre företag är mer innovativa än större företag.

De små och medelstora företagen är lika beroende av att samverka med den forskning och den högre utbildning som erbjuds av universitet och högskolor som stora företag. Emellertid är universitet och högskolor vanligen inriktade på samverkan med de större företagen.

Akademins samverkan med mindre företag kräver ett särskilt fokus och uppbyggnad av långsiktig ömsesidigt förtroende med entreprenörer och enskilda företagare. Högskolan i Jönköping har utvecklat den Internationella Handelshögskolan och, under de senaste fem åren, även gjort en stor satsning för att bygga Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) i en unik samverkan med små och medelstora företag. Ett unikt fadderföretagssystem, varigenom 850 små och medelstora företag agerar mentorer till studenterna under deras utbildning, har utvärderats med ett mycket gott resultat. Svenskt Näringsliv har i en nationell utvärdering, med alla landets studenter i teknik, visat att studenterna i Jönköping är de som snabbast får relevanta jobb efter avslutad utbildning. Utbildningen har idag ett mycket högt söktryck, och glädjande nog också bland kvinnor.

Det är genom många aktörers samverkan som satsningen på JTH möjliggjorts. Det handlar om länets näringsliv och offentliga sektor, men också om en stark nationell uppbackning. De senaste åren har ett långsiktigt samarbete med Chalmers, Göteborg, och Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, etablerats. Dessa lärosäten har gått in med ett för Sverige unikt engagemang, ett engagemang som motiveras av JTH:s profil som ses som ett värdefullt komplement till övriga tekniska högskolors inriktningar.

JTH:s inriktade verksamhet är industriell produktionsframtagning, med särskild tillämpning för små och medelstora tillverkande företag och tjänstenära tillverkningsföretag. Profilen har etablerat JTH som ett nationellt nav för teknisk utbildning och forskning för små och medelstora, särskilt tillverkande företag i Sverige. En utveckling som lett till att även Vinnova, Teknikföretagen och IF Metall nu är en del av projektet.

Från 2002 har näringslivet, offentliga sektorn i Jönköpingsregionen och högskolan byggt upp en forskningsfond på sammantaget 210 miljoner kronor för att skapa en stark forskningsmiljö med inriktning mot industriell produktframtagning inom små och medelstora företag.

Högskolan i Jönköping har med externa aktörer stått för i det närmaste hela kostnaden och risken av att etablera JTH. Beroendet av ett regionalt engagemang har varit viktigt initialt, dock är projektet en nationellt viktig resurs. Den forskningssatsning som regionen gjort, och som gäller t.o.m. 2009, måste nu staten bidra till för att inte forskningssatsningen ska avvecklas. För att främja den inriktning av teknisk forskning som bedrivs i Jönköping måste JTH, givetvis efter sedvanlig kvalitetsgranskning av Högskoleverket, tilldelas ett eget vetenskapsområde.

Stockholm den 3 oktober 2008

Stefan Attefall (kd)

Irene Oskarsson (kd)

Annie Johansson (c)

Bengt-Anders Johansson (m)

Magdalena Andersson (m)

Helena Bouveng (m)

Tobias Krantz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)