Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

Motion 2010/11:A423 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snabbt måste vidta åtgärder för att säkerställa att kvaliteten i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas står i paritet med åtgärdens syfte.

Motivering

När regeringen införde den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin i juli 2007 aviserades en fas tre för alla deltagare som inte fått jobb efter 450 dagar i garantin. Syftet förklarades vara att deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas skulle komma tillbaka i arbete. De skulle få sysselsättning eller arbete efter förmåga i upp till två år. Det förklarades också att om inte syftet uppnåddes så fanns möjlighet till ytterligare perioder inom ramen för garantins tredje fas.

I april 2009 var det dags för de första arbetslösa som deltagit i jobb- och utvecklings­garantin längre än 450 dagar att ta stegen in i garantins tredje fas. Sedan länge står det också klart att den sysselsättning som erbjuds inte får konkurrera med ordinarie arbete i de verksamheter där de arbetslösa placeras.

Det ska tvärtom handla om arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda.

Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas har endast praktiserats i cirka ett och ett halvt år. Därmed inser vi att det i dagsläget är omöjligt att göra en heltäckande seriös bedömning av hur garantins tredje fas fungerar och om den fungerar på det sätt som regeringen och riksdagsmajoriteten tänkt sig.

Trots det kan vi inte stillatigande bara lyssna till alla de vittnesmål som levereras om förhållanden för dem som mer eller mindre tvingats ta steget in i tredje fasen. Många berättar att de hamnat hos oseriösa så kallade anordnare där det alldeles uppenbart handlar om att utnyttja för anordnarna gratis arbetskraft. Det finns också många som vittnar om att den statliga ersättningen om 225 kronor per person och så kallad anvisningsdag för att täcka handledarkostnader i för liten grad används till handledning.

Mot bakgrund av det anförda föreslås att regeringen snabbt måste vidta åtgärder för att säkerställa att kvaliteten i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas står i paritet med åtgärdens syfte.

Stockholm den 27 oktober 2010

Mehmet Kaplan (MP)

Ulf Holm (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

Esabelle Dingizian (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)