Järnvägstrafik till Sälen

Motion 2009/10:T271 av Jan Lindholm (mp)

av Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en järnväg till och en järnvägsstation i Sälen.

Bakgrund

De åtgärder som föreslås för att Sverige skall nå de uppsatta målen i klimatarbetet är till stor del fokuserade på transportområdet. Det är inte så konstigt eftersom trafiken är en av de stora källorna till utsläpp av klimatpåverkande gaser. Flyget med sina stora utsläpp av vattenånga på höga höjder omnämns ibland men i huvudsak är det koldioxiden som diskuteras.

Den enskilde vill i de flesta fall göra rätt och minimera sina utsläpp så mycket som möjligt. När skattesystemet nu sakta förändras så att det ger den enskilde incitament att även ur rent ekonomiska aspekter göra klimatsmarta val så kommer självfallet trycket på att det också skall vara möjligt att öka. Därför är det viktigt att den nationella infrastrukturen anpassas på ett sådant sätt att det går att göra de klimatsmarta valen.

Förslaget i denna motion har tidigare avslagits av riksdagen men eftersom detta är en av de mest potenta möjligheterna att med en relativt liten insats åstadkomma stora förändringar i medborgarnas resvanor, vidhåller jag mitt förslag och återkommer även i år.

Orsaker till förslaget

I Sälen finns troligen drygt 90 000 bäddar för fjällturism spridda över en rätt stor yta. Alla bäddar byter inte gäst varje helg men när trycket är som högst så byter över 50 000 bäddar gäst varje helg.

Hur många av dessa semesterfirare kör trafiksäkert efter en vecka i backen? Det är inte enbart vägens fel att trafikolyckor är vanliga i den helgrusning som uppstår när bytena sker. Förarna är trötta, lyckliga, snöblinda, de har ont om tid och blir ännu tröttare, kanske är det över 400 kilometer som skall avverkas bakom ratten.

Inget annat samhälle i Sverige av den storleksordningen saknar järnväg. Att väldigt få bor där permanent men nästan alla ändå besökt Sälen någon gång gör det till en väldigt speciell plats. Med tanke på hur många personer som årligen besöker Sälenområdet så skulle kanske Sälens järnvägsstation, om den byggdes, kunna vara en av de tio största i landet, räknat i antal resande. Men då krävs naturligtvis ett genomtänkt utbud där tågresa kombineras med en väl utbyggd lokal kollektivtrafik samt en lokal biluthyrning av mycket hög kvalitet.

Detta kan tyckas vara en motion som inte hör hemma i riksdagen eftersom den berör en lokal fråga i Malung–Sälens kommun – men så är det inte. Biltrafiken till Sälen är så omfattande att det är en nationell angelägenhet både sett ur ett klimatperspektiv och ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Stugbytena är inte helt styrda till fasta dagar men i huvudsak sker bytena under helger, vilket gör att trafiken är mycket koncentrerad till vissa dagar och tider. Detta passar extra väl för tågtrafiken som annars har låg beläggning under helger. Krockarna på banorna med den tunga godstrafiken blir också på så vis ett något mindre problem, även om det alltid är ett problem eftersom vi har för dåligt med spår i Sverige. En plats som genererar så mycket trafikarbete som en tänkt järnvägsstation i Sälen skulle göra med rätt utbud måste behandlas i ett nationellt perspektiv.

Jag tar inte ställning i den inflammerade frågan om en tågförbindelse till Sälen ska lösas via en elektrifiering och återuppbyggnad av den tidigare rivna delen av Västerdalsbanan eller om trafiken skall ledas via en utbyggnad från Mora. Men trafikarbetet som genereras av ett framgångsrikt näringsliv i Sälen är så omfattande att det är ansvarslöst av staten att inte snarast utreda en bananslutning till en järnvägsstation i Sälen.

Mot bakgrund av detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av järnväg och en järnvägsstation i Sälen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)