Järnvägsspåren genom Sundbyberg

Motion 2009/10:T365 av Tommy Waidelich (s)

av Tommy Waidelich (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att gräva ned järnvägsspåren genom Sundbyberg.

Motivering

När Citybanan färdigställs löses ett stort spårkapacitetsproblem för järnvägstrafiken genom centrala Stockholm. Fortfarande återstår dock att öka spårkapaciteten mellan Karlberg och Kallhäll för att hela järnvägssystemet i Stockholms- och Mälarregionen ska fungera optimalt. Idag finns bara två spår mellan Karlberg och Kallhäll. Banverket har förordat en utbyggnad av ytterligare två spår på sträckan. Problemet är bara att Banverket förordar en spårlösning i ytläge vilket skulle få stora negativa effekter på stadsmiljön i Sundbyberg.

Sundbybergs kommun har förordat en nedgrävning av samtliga spår genom staden och är också beredd att bidra med finansiering för att detta projekt ska bli verklighet. Tillsammans med en ny stationslösning med smidiga övergångar till såväl tunnelbana som snabbspårväg vore denna lösning den optimala ur trafik- och miljösynpunkt. Regeringen borde därför snarast ge Banverket i uppdrag att förverkliga idén om en nedgrävning av järnvägsspåren genom Sundbyberg.

Stockholm den 1 oktober 2009

Tommy Waidelich (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)