Järnvägslinjen Malmö--Ystad--Simrishamn

Motion 1992/93:T554 av Kaj Larsson m.fl. (s)

av Kaj Larsson m.fl. (s)
Gods- och persontrafiken på länsjärnvägen Malmö--
Ystad--Simrishamn har den senaste tioårsperioden utretts
bl.a. av länstrafikhuvudmannen för kollektivtrafik
(Malmöhus läns Trafik AB) och Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté. Kommunerna längs banan inom
Sydvästra Skånes Kommunalförbund (SSK) och Sydöstra
Skånes Samarbetskommitté (SöSK) samt de båda
Skånelänsstyrelserna har i särskild utredning redovisat
kostnaderna för en elektrifiering av järnvägssträckan
Malmö--Ystad--Simrishamn. De båda Skånelänsstyrelserna
redovisade 1989 för dåvarande kommunikationsministern
Georg
Andersson betydelsen för sydöstra Skåne av den
aktuella järnvägen i samband med nedläggningen av SJs
vagnslasttrafik från Svedala, Skurup och Simrishamn.
I de s.k. storstadsförhandlingarna som i Malmöregionen
leddes av Sven Hulterström framhölls bl.a. att järnvägen
Malmö--Ystad kommer att växa i betydelse när den
planerade Öresundsbron står klar och att järnvägen leder
till ökat regionalt resande mellan södra/sydöstra Skåne och
Malmö/Köpenhamn. Vidare vidgas arbetsmarknads- och
serviceomlanden och effekterna av bron sprids till flera
orter utanför Malmö. Järnvägen Malmö--Ystad blir även
den naturliga resvägen för resor Bornholm--Själland. En
anslutning av järnvägen till Sturups flygplats öppnar
möjligheter för snabba och bekväma resor Kastrup--Sturup.
Förutsättningar skapas därmed för att Sturup skall få nya
trafikuppgifter som komplement till Kastrup.
Banverket har nyligen på initiativ av Skånes två
länstrafikbolag gjort en utredning om upprustning och
elektrifiering av järnvägen Malmö--Ystad--Simrishamn.
Den totala kostnaden för elektrifieringen uppgår till ca 105 milj.kr. 
varav 75 milj.kr. 
avser Malmöhus län och 30 milj.kr. 
Kristianstads län.
Länsstyrelserna har vid ett flertal tillfällen framhållit den
regionalpolitiska betydelsen av en upprustning och
elektrifiering av länsjärnvägen Malmö--Ystad--
Simrishamn. De korta avstånden i länet gör att man från
stora delar av länet har en omfattande arbetsmarknad inom
räckhåll -- i varje fall som bilpendlare. Förbättrade
kommunikationer till sydöstra Skåne skulle ytterligare
vidga arbetsmarknaderna. En elektrifiering skapar
förutsättningar för såväl utbyggd kollektivtrafik som
godstrafik. Detta bidrar till att förbättra
utvecklingsbetingelserna för sydöstra Skåne.
Behovet av förbättrade kommunikationer till och från
sydöstra Skåne är stort, då arbetsmarknaden i denna del av
Skåne drabbats hårt de senaste åren. En betydande
befolkningsökning under de senaste fem åren och en
fortsatt befolkningstillväxt i sydöstra Skåne ökar behovet av
bra kommunikationer med västra Skåne, där
arbetsmarknaden är större. Den ökande trafiken till Polen
betyder självfallet alltmer i sammanhanget. Mycket tyder
på att Polentrafiken kommer att bli betydligt större.
I samband med det pågående arbetet om den fasta
förbindelsen över Öresund bör sträckan Malmö--Ystad--
Simrishamn öka ytterligare i betydelse. Inte minst därför att
kommunikationerna mellan Kastrup och Sturup blir allt
viktigare.
I årets budgetproposition och enligt vad vi erfarit har i
ett särskilt regeringsbeslut medel beviljats till elektrifiering
av bandelen Malmö--Ystad. Detta är mycket glädjande. Vi
vill emellertid ytterligare peka på att den återstående delen
Ystad--Simrishamn är mycket viktig för sydöstra Skåne. Ett
färdigställande av hela banan skulle betyda oerhört mycket
för bl.a. arbetsmarknaden på Österlen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bandelen Malmö--Ystad--
Simrishamn bör upprustas och elektrifieras,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att medel snarast bör ställas till
förfogande för att kunna förverkliga denna viktiga
infrastruktursatsning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att hela sträckan tas med i det
fortsatta arbetet.

Stockholm den 26 januari 1993

Kaj Larsson (s)

Börje Nilsson (s)

Bo Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)