Järnvägslinjen Herrljunga - Borås - Varberg

Motion 1992/93:T510 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
För att järnvägen i framtiden skall kunna utgöra ett
konkurrenskraftigt alternativ till andra transportmedel
krävs radikala grepp, men samtidigt måste det vara
satsningar som är realistiska och ekonomiskt försvarbara.
Dessa förutsättningar anser vi att en upprustning av
järnvägen Herrljunga--Borås--Varberg uppfyller. En
upprustning till högsta banstandard borde marknadsmässigt
vara ett mycket intressant projekt. I upptagningsområdet
för nämnda järnväg finns drygt 240 000 invånare, vilket är
ett rimligt underlag för snabbtåg. För att ytterligare bredda
resandeunderlaget anser vi att snabbtågen kan utgå från
Halmstad och därmed tillförs ytterligare
befolkningsunderlag på 115 000--120 000 
personer.
I en förlängning efter det att Västkustbanan söder om
Halmstad blivit fullt utbyggd, är det realistiskt att
snabbtågen kan fortsätta till Helsingborg och Malmö.
Snabbtåg Halmstad--Stockholm tur och retur via Borås
och Herrljunga har alla förutsättningar att bli ett mycket
konkurrenskraftigt alternativ till andra transportmedel.
Från Halmstad kan man nå Stockholm på ca 4 timmar och
från Borås på ca 3 timmar.
En upprustning av den 12 mil långa järnvägen
Herrljunga--Borås--Varberg kommer också att bidraga till
att den regionala tågtrafiken kan byggas ut.
Även ur sysselsättningssynpunkt är det viktigt att en
projektering kommer till stånd mycket snabbt så att
upprustningsarbetet kan påbörjas, vilket skulle vara till stor
nytta i en region med hög arbetslöshet.
Samhällsekonomiskt torde denna järnvägsupprustning
vara väl motiverad. Regeringen bör därför omgående ta
kontakt med SJ och Banverket för att få fram ett beslut om
en upprustning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upprustning av järnvägen
Herrljunga--Borås--Varberg.

Stockholm den 21 januari 1993

Sven-Gösta Signell (s)

Sverre Palm (s)

Berndt Ekholm (s)

Owe Andréasson (s)

Sten Östlund (s)

Rune Evensson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)