Järnvägsinvesteringar

Motion 1992/93:T558 av Georg Andersson m.fl. (s)

av Georg Andersson m.fl. (s)
I den socialdemokratiska partimotionen om arbete och
tillväxt föreslås ett omfattande investeringsprogram
avseende bl.a. järnvägar. Ett av de strategiska projekten
som där anges är stambanan genom övre Norrland. Vi vill
med denna motion lyfta fram ett antal viktiga åtgärder som
omgående bör genomföras för att öka kapaciteten på
stambanan. Nedanstående projekt kan igångsättas
praktiskt taget omedelbart om medel anvisas.
Stambanan 1. 
Linjerätning/tunnel -- Öre älv. Kostnad 200 milj.kr.
Vid Öre älv ca 35 km söder om Vännäs pågår för
närvarande byggandet av ny bro. Söder om älven planeras
en ca 7,5 km lång linjerätning i direkt anslutning till bron. I
detta projekt ingår en 1,5 km lång tunnel. Denna
linjerätning förkortar banan med ca 2,5 km vilket ger
betydande tidsvinster för både gods- och persontrafiken.
Genom att plan- och profilstandarden förbättras medges en
hastighetshöjning till minst 140 km/timmen. Samtidigt kan
man genom att vidmakthålla den gamla spårsträckningen
förbi Nyåker utnyttja den som dubbelspår på denna sträcka.
Därmed höjs kapaciteten väsentligt på den i dag hårt
belastade sträckan Långsele--Vännäs.
2. Hastighetshöjande åtgärder. Kostnad 40 milj.kr.
Den dåliga plan- och profilstandarden på stora delar av
stambanan genom övre Norrland gör att tågföringen blir
ryckig med många inbromsningar och accelerationer. Det
medför att medelhastigheten blir låg.
Det av Banverket planerade hastighetsprojektet syftar
till att kunna medge högre hastigheter genom att i befintlig
bana göra förbättringar och justeringar i framför allt
kurvorna. Med relativt små medel kan man göra det möjligt
att öka medelhastigheten väsentligt utan att säkerhet och
åkkomfort försämras.
3. Spårupprustning Mellansel--Vännäs. Kostnad 95
milj.kr.
Sedan spårupprustningen mot Vännäs färdigställdes
sommaren 1992 återstår en kortare sträcka ca 16 km norr
om Mellansel innan hela sträckan Mellansel--Vännäs har
skarvfritt spår på betongslipers. Genom att nu åtgärda
denna del ökar åkkomforten för resenärerna och
underhållskostnaderna minskar.
4. Mötesstationer söder om Vännäs. Kostnad 70 milj.kr.
De flesta söder- eller norrgående tåg möts på avsnittet
mellan Långsele och Vännäs under några få timmar på
natten. På grund av långa avstånd mellan mötesplatserna
uppstår lätt störningar i hela trafiken när något av tågen
drabbas av förseningar. Genom att bygga ytterligare tre
mötesstationer på denna känsliga sträcka förbättras
tidhållningen och därmed kan banans kapacitet utnyttjas
bättre.
5. Triangelspår Bastuträsk. Kostnad 15 milj.kr.
Järnvägen från Skellefteå ansluter till stambanan genom
övre Norrland i Bastuträsk. Genom att anlägga ett s.k.
triangelspår i Bastuträsk kan tågföringen till och från
Skellefteå effektiviseras betydligt. Därmed ökar SJ:s
konkurrensmöjligheter vilket kan minska de tunga
transporterna på vägarna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vissa behov av åtgärder på
stambanan genom övre Norrland.

Stockholm den 25 januari 1993

Georg Andersson (s)

Mats Lindberg (s)

Rinaldo Karlsson (s)

Lena Boström (s)

Carin Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)