Järnvägsinvesteringar i Skåne

Motion 1992/93:T519 av Gunnar Nilsson och Anita Jönsson (s)

av Gunnar Nilsson och Anita Jönsson (s)
I nuvarande planeringsläge för investeringar i
järnvägstrafik diskuteras en ny Riksbangård Syd, som ska
ta hand om godstrafik till och från Sverige.
Eftersom tågen i dag går genom tättbefolkade områden
har kommunerna Eslöv, Kävlinge, Lomma, Lund och
Svalöv pekat på behovet av att även lösa detta problem. Ett
separat godsspår har studerats.
Om marknadsandelarna för godstrafik på järnväg ska
öka, krävs en rad åtgärder. Inte bara rangering blir aktuell
utan även direkt tåg utan uppehåll och rangering. Skall
investeringar i järnväg ge konkurrensfördelar måste också
järnvägen utveckla sitt produktsortiment.
Nyligen har en lokaliseringsutredning för Västkustbanan
genom västra Skåne gjorts. En utbyggnad av
Västkustbanan enligt utredningens förslag ger
förutsättningar att öka järnvägens andelar av såväl gods-
som persontrafik. Restiderna minskas genom
höghastighetståg. Om stambanenätet dessutom byggs ut på
ett sätt som möjliggör regional och kanske även viss lokal
trafik, utökas naturligtvis användningsområdet och den
kommersiella potentialen i investeringarna påtagligt.
Att i de tättbefolkade områdena skilja på gods- och
persontrafiken kommer sannolikt att aktualiseras av
kapacitetsskäl men också av miljö- och säkerhetsskäl.
Det är många viktiga järnvägsinvesteringar som
diskuteras i hela Öresundsregionen. Det är oerhört viktigt i
nuvarande ekonomiskt ansträngda situation att dessa
investeringar koordineras och prioriteras på ett maximalt
sätt. Investeringar som på lång sikt utvecklar
järnvägstrafiken måste prioriteras. En betydande ökning av
investeringsramarna i förhållande till regeringens
budgetförslag är också en förutsättning för att komma i
gång med nödvändiga investeringar på järnvägsområdet
och för att komma i fas med den utveckling som sker i övriga
Europa.
Såväl Banverkets som SJ:s utredningsmaterial visar att
en samlad lösning av rangeringen av godstrafik i en
Riksbangård Syd är ekonomiskt lönsam och ger goda
förutsättningar för en utveckling av godstrafiken och en
ökad integrering med järnvägstrafiken i Europa.
Det krävs nya samarbetsformer för att klara det
internationella gods- och persontrafikperspektivet.
Planeringen kan inte bara omfatta vårt land utan måste
koordineras med danska och nordtyska planer. Först då kan
man nå en maximal effekt av investeringarna. Förutom ett
internationellt perspektiv på järnvägsfrågorna i
Öresundsregionen måste järnvägsfrågorna i södra Sverige
få en strukturplan som helhet.
I Skåne kommer all internationell trafik, på järnväg (och
på väg), att på ena eller andra sättet passera genom ett av
våra mest tättbefolkade områden. Möjligheten kommer att
finnas att skapa utomordentliga förbindelser av
lokaltågskaraktär på båda sidor av sundet. Skall
Öresundsregionen kunna växa samman befolkningsmässigt
och kommmersiellt fordras bra lokaltågsförbindelser.
Tyvärr är tågförbindelserna i dag nästan enbart i nord-sydlig
riktning medan de öst-västliga tågförbindelserna saknas.
Det är därför angeläget att Banverket vid sitt prognosarbete
för Västkustbanan och Landskronas anslutning till
stambanenätet också möjliggör en anknytning till
Teckomatorp och Eslöv.
Man bör med en utbyggnad av Västkustbanan och en
lokalisering av Riksbangård Syd i Mellanskåne kunna finna
att gods- och persontrafiken också kan stödja
järnvägsutvecklingen på lokaltågsområdet. En riksbangård
i ''tratten'' mellan stambanorna bör också kopplas till det
lokala tågnätet. Detta bör banverket beakta i sin planering.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om anläggande av Riksbangård Syd
och andra järnvägsinvesteringar i södra
Sverige/Öresundsregionen.

Stockholm den 21 januari 1993

Gunnar Nilsson (s)

Anita Jönsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)