Järnvägsförbindelserna i Norrbotten

Motion 1992/93:T506 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
Genom de politiska förändringar som nu sker i före detta
Sovjetunionen ökar snabbt intresset för en ökad öst-
västhandel på Nordkalotten, främst med Ryssland och de
tättbefolkade regionerna på Kolahalvön. Det finns ett stort
intresse i t.ex. Murmansk- och Belomorskregionerna att
öka handelsutbytet med de skandinaviska länderna och
Nordeuropa. Huvudproblemet är de dåliga
kommunikationerna. Vägnätet på den ryska sidan är t.ex.
under våren svårframkomligt för tung trafik.
Därför pågår nu en återuppbyggnad av järnvägen från
Finland till Kotskomo i Ryssland. Bansträckan beräknas
vara helt färdig 1994.
Då skapas en direkt järnvägsförbindelse från Haparanda
till Murmansk -- Transsibiriska järnvägen -- och med
hamnstaden Belomorsk. Därmed underlättas transporter
till Sverige av bl.a. malmer, mineraler, massaved och
sågtimmer. Den svenska exporten får också ett uppsving
genom dessa direktkommunikationer in till de ryska
storstadsregionerna i nordvästra delarna av landet.
Det finns ett problem för att vi i Sverige skall kunna
tillgodogöra oss denna trafik, det är terminalhanteringen i
Haparanda. Genom att den finsk/ryska spårvidden är 1 524
mm och den svenska är 1 435 mm omlastas eller omaxlas
vagnarna från Finland. Den terminalanläggning som är i
drift är otidsenlig och fyller inte moderna effektivitetskrav.
Anläggningen medger inte snabba höjningar av
kapaciteten. Därmed riskerar man att godsströmmarna
körs ner via Finland i stället för den kortaste vägen via
Haparanda. I södra Finland har moderna
omaxlingsanläggningar byggts där tunga godsvagnar
omaxlas på fem minuter. Den nya tekniken ger ännu
snabbare omaxlingstider där hela godståg kan omaxlas på
25 minuter.
En ny omaxlingsstation i Haparanda möjliggör effektiva
transporter med Ryssland och länderna öster om Finland.
Via den Transsibiriska järnvägen kommer frakttiderna av
containergods mellan Fjärran Östern och Skandinavien att
halveras. Därför bör snarast den flaskhals som den gamla
omlastningsstationen i Haparanda utgör ersättas med en ny
omaxlingsstation.
En följd av en snabbt ökande trafik på bandelen Boden--
Haparanda är det långsiktiga behovet av upprustning av
bandelen. Det är därför angeläget att bandelen överförs till
stamnätet. Inte minst banans internationella betydelse
motiverar ett införlivande i stamnätet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om byggandet av en ny
omaxlingsstation i Haparanda,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om överförandet av bandelen
Boden--Haparanda till stamnätet.

Stockholm den 14 januari 1993

Sten-Ove Sundström (s)

Bruno Poromaa (s)

Åke Selberg (s)

Leif Marklund (s)

Monica Öhman (s)

Ewa Hedkvist Petersen (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)