Järnvägen Nässjö–Halmstad

Motion 2009/10:T296 av Jan Ertsborn och Emma Carlsson Löfdahl (fp)

av Jan Ertsborn och Emma Carlsson Löfdahl (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtiden för järnvägslinjen Nässjö–Halmstad.

Motivering

”Entreprenörsregionen” är ett samlande begrepp för en region som består av elva kommuner i fyra län med tyngdpunkt i sydvästra Småland och södra Halland. Näringslivet i regionen har avsevärda kontakter och utbyte med företag i omvärlden såväl i Sverige som internationellt. Industrin i regionen (inklusive Nässjö och Jönköping) producerar för omkring 90 miljarder kronor per år och exportintensiteten är hög.

Regionen präglas av mycket god uthållighet och stor entreprenörsanda, vilket bland annat har tagit sig uttryck i en förvärvsfrekvens som är betydligt högre än riksgenomsnittet. Entreprenörsregionen har varit framgångsrik trots att det finns uppenbara brister i infrastrukturen både när det gäller väg och järnväg. Järnvägen mellan Nässjö och Halmstad spelar en betydelsefull roll för regionens framtidsutsikter.

Järnvägsförbindelsen mellan dessa orter är central både vad avser godstransporter och persontransporter. Längs linjen ligger åtskilliga företag som har behov av effektiva och säkra transporter för att exempelvis kunna nå ut med sina produkter till kunder i omvärlden. Halmstad hamn har en stor betydelse för Nissandalgångens industrier; hamnen bedöms ha goda framtidsmöjligheter.

Men linjen Nässjö–Halmstad är också viktig för transporter av människor. Utan en väl fungerande järnvägsförbindelse försvåras den arbetspendling som är viktig, inte minst i ett långsiktigt perspektiv, för regionens attraktions- och tillväxtkraft. Förbindelsen håller i dag på olika sträckor inte tillräckligt hög kvalitet, till exempel i fråga om hastighet. Det är ett problem som måste få en tillfredsställande lösning.

Under en tid har framtiden för järnvägslinjen Nässjö–Halmstad ifrågasatts. Det har skett bland annat inom ramen för en översyn av så kallade lågtrafikerade banor. Exempelvis skulle underhållet på dessa banor kunna komma att reduceras kraftigt. Organisationen Entreprenörsregionen har i en rapport från i juni 2008 (Halmstad–Nässjö – en kvalitativ stråkstudie) pekat på järnvägslinjens betydelse inte minst för det regionala näringslivet.

Banverket konstaterar i rapporten Översyn av det lågtrafikerade järnvägsnätets framtid, maj 2008 att banan Jönköping–Vaggeryd (Värnamo) har en samhällsekonomiskt motiverad trafik och att banan Nässjö–Landeryd (Halmstad) har stärkt sin utvecklingspotential genom nyligen genomförda upprustningar. På båda dessa sträckor föreslår Banverket att ökade drift- och utbytesnivåer bör övervägas.

Sammantaget finns det, enligt vår mening, betydande skäl att slå vakt om och utveckla Nässjö–Halmstad som järnvägsförbindelse för såväl gods- som persontransporter i framtiden.

Stockholm den 2 oktober 2009

Jan Ertsborn (fp)

Emma Carlsson Löfdahl (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)