Järnvägen inom EU

Motion 2009/10:T226 av Alf Eriksson (s)

av Alf Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en gemensam järnvägsstandard i Europa.

Motivering

Det råder en stor enighet om vikten av att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Det är person- och framför allt godstransporterna per bil som måste minska för miljöns skull. I stället går utvecklingen åt motsatt håll. Godstransporterna på vägarna ökar volymmässigt, vilket leder till att också utsläppsmängderna fortsätter att öka trots ny och mer effektiv teknik.

Biltrafiken innebär att trängseln på vägarna runtom i Europa är svår. Trafiken har svårt att komma fram på grund av de på sina ställen milslånga köerna. Det förvärrar utsläppen, men leder också till dyra och ineffektiva transporter för kunderna.

Därför är det angeläget att betydligt mer av godstrafiken flyttas över till järnvägen. Den betydligt miljövänligare järnvägen, som skulle kunna vara ett fullgott alternativ för långa godstransporter, är dåligt utbyggd och utnyttjad om man ser frågan i ett EU-perspektiv. Uppgifter gör gällande att transporter på järnväg från Sverige till Sydeuropa förflyttar sig i en medelhastighet av 9 km/tim. Det är fullständigt oacceptabelt, om man vill göra järnvägen till ett alternativ till biltransporter.

Det saknas samordning inom tågtrafiken, men det finns också många tekniska hinder i vägen. Exempelvis olika spårbredd och olika elsystem försämrar förutsättningarna för järnvägstransporter ytterligare. I bilens hemland nummer ett, USA, sker dubbelt så många godstransporter på järnväg som på landsväg. Där finns samma teknik tvärs över kontinenten, vilket vi alltså saknar i Europa. Vårt ineffektiva järnvägssystem riskerar att bestå, då varje land slår vakt om sin standard.

Det krävs att EU tar ett ansvar för ett gemensamt järnvägssystem i Europa. Det är en nödvändig förutsättning för att få ned klimatgasutsläppen från transport­sektorn. Det är lika viktigt för billigare och effektivare transporter över gränserna. Den svenska regeringen bör därför aktivt driva frågan om en gemensam järnvägspolitik och om en gemensam teknisk standard på järnvägarna i Europa.

Stockholm den 28 september 2009

Alf Eriksson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)