Järnvägen genom Sundsvalls centrum

Motion 2009/10:T467 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (s)

av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för tunnelförläggning av järnvägen genom Sundsvalls centrum.

Motivering

Järnvägstrafiken genom Sundsvall medför mycket stora trafikproblem i Sundsvalls centrum när tågen passerar genom staden. Bomfällningarna, som omfattar hela stadskärnan, blir ofta långvariga och de stillastående bilköerna leder till svåra trafik- och miljöstörningar. Det är en helt oacceptabel trafiksituation genom en stad av Sundsvalls storlek.

Det förslag till sträckning genom stadskärnan som Banverket utarbetat har fått mycket hård kritik från invånarna. Att inte gående kunna förflytta sig genom stadens centrum annat än genom långa underjordiska kulvertar framstår som mycket skrämmande för de flesta. Polismyndigheten har också i ett yttrande påpekat att det alternativet är högst olämpligt från säkerhetssynpunkt. Banverkets förslag skulle också innebära mycket svåra trafikproblem för bilar och bussar vintertid, eftersom lutningarna i underfarterna blir betydligt brantare än normalt, när man bygger vägar.

När Botniabanan och Ådalsbanan snart står klara, kommer tågtrafiken genom Sundvall att ytterligare öka. Därmed kommer trafikstörningarna att nå en fullkomligt ohållbar nivå. För att få en acceptabel lösning för trafiken genom Sundsvalls centrum är det därför absolut nödvändigt att järnvägen genom Sundsvalls centrum läggs i en tunnel så att trafikstockningarna kan undvikas.

Kommunen och Banverket har nu kommit överens om vissa åtgärder för förbättringar i västra delen av staden. Men även sedan åtgärderna i stadens västra del genomförts kommer stora delar av trafiken genom staden att stanna upp helt i fem timmar per dygn på grund av att järnvägsbommarna fälls och delar staden mitt itu på några av de absolut mest trafikerade gatorna.

Därför inser också Banverket idag att den enda acceptabla lösningen är att bansträckan genom stadskärnan går i en tunnel och har skissat på två olika alternativ. För att något av dessa alternativ ska kunna realiseras, måste Banverket nu få tillräckliga medel från regeringen till denna investering.

Stockholm den 1 oktober 2009

Susanne Eberstein (s)

Jasenko Omanovic (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)